Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.17.11

Verš

atra praviśya garuḍo
yadi matsyān sa khādati
sadyaḥ prāṇair viyujyeta
satyam etad bravīmy aham

Synonyma

atra — do tohoto jezera; praviśya — poté, co vstoupí; garuḍaḥ — Garuḍa; yadi — jestliže; matsyān — ryby; saḥ — on; khādati — požírá; sadyaḥ — okamžitĕ; prāṇaiḥ — o svou životní sílu; viyujyeta — bude připraven; satyam — po pravdĕ; etat — toto; bravīmi — říkám; aham — já.

Překlad

Pokud se Garuḍa ještĕ nĕkdy do tohoto jezera vrátí a bude tady požírat ryby, přijde okamžitĕ o život. To, co říkám, je pravda.

Význam

Ācāryové v této souvislosti vysvĕtlují, že Saubhari Muni kvůli své hmotné připoutanosti a náklonnosti k rybĕ nedokázal vidĕt danou situaci z duchovního hlediska. Devátý zpĕv Śrīmad-Bhāgavatamu popisuje, jak následkem tohoto přestupku poklesl. Kvůli pýše pozbyl Saubhari Muni sílu své askeze a s ní i svou duchovní krásu a štĕstí. Když se Garuḍa přiblížil k Yamunĕ, Saubhari Muni uvažoval: „Je to sice možná osobní společník Nejvyššího Pána, ale já ho přesto prokleji a dokonce i zabiji, pokud neuposlechne můj příkaz.“ Takový urážlivý postoj vůči vznešenému vaiṣṇavovi jistĕ zničí příznivé životní postavení.

Jak uvádí devátý zpĕv, Saubhari Muni se oženil s mnoha krásnými dívkami a velmi v jejich společnosti trpĕl. Jelikož si však svého času zajistil slávu tím, že vyhledal útočištĕ v řece Yamunĕ ve Śrī Vṛndāvanu, získal nakonec osvobození.