Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.23

Verš

ahaṁ hi pṛṣṭo ’ryamaṇo bhavadbhir
ācakṣa ātmāvagamo ’tra yāvān
nabhaḥ patanty ātma-samaṁ patattriṇas
tathā samaṁ viṣṇu-gatiṁ vipaścitaḥ

Synonyma

aham — já; hi — jistě; pṛṣṭaḥ — na vaši žádost; aryamaṇaḥ — mocní jako slunce; bhavadbhiḥ — vámi; ācakṣe — mohou popsat; ātma-avagamaḥ — nakolik mi dovolí mé poznání; atra — zde; yāvān — tak daleko; nabhaḥ — obloha; patanti — letí; ātma-samam — jak daleko mohou; patattriṇaḥ — ptáci; tathā — takto; samam — podobně; viṣṇu-gatim — poznání o Viṣṇuovi; vipaścitaḥ — přes veškerou učenost.

Překlad

Ó ṛṣiové, jejichž čistota je mocná jako slunce, pokusím se vám popsat transcendentální zábavy Viṣṇua, nakolik mi dovolí mé poznání. Stejně jako ptáci na obloze létají jen tak vysoko, jak jim to dovolí jejich schopnosti, učení oddaní popisují Pána tak, jak jim dovolí jejich realizace.

Význam

Svrchovaná Absolutní Pravda je neomezená a žádná živá bytost nemůže svými omezenými schopnostmi poznat neomezené. Pán je neosobní, osobní a lokalizovaný. Ve Svém neosobním rysu je všeprostupujícím Brahmanem, ve Svém lokalizovaném rysu je přítomný v srdci každého jako Nejvyšší Duše a ve Svém konečném osobním rysu je objektem transcendentální láskyplné služby Svých společníků, čistých oddaných. Velcí učení oddaní mohou pouze částečně odhadnout zábavy Pána v Jeho různých rysech, a Śrīla Sūta Gosvāmī proto správně ohodnotil své postavení tak, že popíše zábavy Pána do té míry, po kterou sahá jeho realizace. Ve skutečnosti se může popsat pouze Pán Samotný, a Jeho učený oddaný Ho může popsat jen natolik, nakolik mu k tomu Pán dá schopnosti.