Skip to main content

Шрӣ ӣшопанишад 15

Текст

хиран̣майена па̄трен̣а
сатяся̄пихитам мукхам
тат твам пӯш̣анн апа̄вр̣н̣у

сатя-дхарма̄я̄ др̣ш̣т̣айе

Дума по дума

хиран̣майена – от сияйната светлина; па̄трен̣а – от ослепителното покритие; сатяся – на Върховната Истина; апихитам – покрито; мукхам – лицето; тат – това покритие; твам – себе си; пӯш̣ан – о, поддръжнико; апа̄вр̣н̣у – милостиво отстрани; сатя – чист; дхарма̄я – на предания; др̣ш̣т̣айе – да покажеш.

Превод

О, Господи, който поддържаш всичко живо, твоето истинско лице е скрито зад ослепителното ти сияние. Бъди милостив, отстрани това покривало и се покажи на чистия си предан.

Коментар

В Бхагавад-гӣта̄ (14.27) Бог обяснява своето сияние, наречено брахма-джьоти, ослепителните лъчи на личната си форма, по следния начин:

брахман̣о хи пратиш̣т̣ха̄хам
амр̣тася̄вяяся ча
ша̄шватася ча дхармася

сукхасяика̄нтикася ча

„Аз съм основата на вечния безличностен Брахман, безсмъртен и непреходен, на когото е присъщо състоянието на върховно щастие.“ Брахман, Парама̄тма̄ и Бхагава̄н са трите аспекта на единната Абсолютна Истина. Брахман е най-достъпен за възприемане от начинаещия; Парама̄тма̄, Свръхдушата, е за напредналите; а Бхагава̄н е пълното и висше осъзнаване на Абсолютната Истина. Това се потвърждава в Бхагавад-гӣта̄ (7.7), където Бог Кр̣ш̣н̣а казва, че Той е най-висшето проявление на Абсолютната Истина: маттах̣ паратарам на̄нят. Той е източникът на брахма-джьоти и на всепроникващия аспект Парама̄тма̄. В Бхагавад-гӣта̄ (10.42) Кр̣ш̣н̣а обяснява:

атха ва̄ бахунайтена
ким гя̄тена тава̄рджуна
виш̣т̣абхя̄хам идам кр̣тснам

ека̄мшена стхито джагат

„О, Арджуна, защо е необходимо това подробно знание? Само с една незначителна частица от мен Аз прониквам и поддържам цялата вселена.“ Така, само с една от своите пълни части – всепроникващата Парама̄тма̄, Бог поддържа цялото материално космическо творение. Той поддържа и проявленията в духовния свят. Затова в тази шрути-мантра на Шрӣ Ӣшопаниш̣ад Той е наречен пӯш̣ан, основният поддържащ.

Шрӣ Кр̣ш̣н̣а, Божествената Личност, постоянно е изпълнен с трансцендентално блаженство (а̄нанда-майо 'бхя̄са̄т). При пребиваването си преди пет хиляди години във Вр̣нда̄вана (Индия), Той винаги показвал трансцендентално блаженство, още от самото начало на детските си забавления. Унищожението на различните демони – Агха, Бака, Пӯтана̄ и Праламба – било удоволствие и игра за него. Във Вр̣нда̄вана Той се забавлявал с майка си, брат си и приятелите си, като играел ролята на непослушен крадец на масло, и всички наоколо изпитвали божествено блаженство от дейностите му. Бог е известен като крадец на масло, но в това название няма и сянка от укор или подигравка, защото така Той доставя удоволствие на своите чисти предани. Всичко, което Бог правел във Вр̣нда̄вана, целяло да достави удоволствие на придружителите му. Той създал тези забавления, за да привлече умозрителните философи и акробатите от системата хат̣ха йога, които се опитват да открият Абсолютната Истина.

В Шрӣмад Бха̄гаватам (10.12.11) Шукадева Госва̄мӣ казва следното за детските игри на Бога с неговите приятели, пастирчетата:

иттхам сата̄м брахма-сукха̄нубхӯтя̄
да̄сям гата̄на̄м пара-дайватена
ма̄я̄шрита̄на̄м нара-да̄ракен̣а

са̄кам виджахрух̣ кр̣та-пун̣я-пун̃джа̄х̣

„Божествената Личност, когото гя̄нӣте възприемат като безличностния блажен Брахман, преданите обожават като Върховния Бог, а материалистите смятат за обикновено човешко същество, си играеше с пастирчетата, достигнали това положение благодарение на безброй благочестиви дела.“

Бог постоянно участва в изпълнени с обич трансцендентални дейности с духовните си спътници, в най-различни взаимоотношения – ша̄нта (неутралност), да̄ся (служене), сакхя (приятелство), ва̄тсаля (родителска привързаност) и ма̄дхуря (съпружеска любов).

Казано е, че Бог никога не напуска Вр̣нда̄вана-дха̄ма, затова тук може да възникне въпросът как Той управлява света. Отговорът е даден в Бхагавад-гӣта̄ (13.14-18): чрез пълната си част, наречена Парама̄тма̄, Свръхдуша, Той прониква в цялото материално творение. Бог лично няма нищо общо с материалното сътворение, поддържане и унищожение, но Той е причината пълната му експанзия, аспектът Парама̄тма̄ да ги осъществява. Всяко живо същество е а̄тма̄, душа. Главната а̄тма̄, която управлява всички души, е Парама̄тма̄ – Свръхдушата.

Системата за осъзнаване на Бога е велика наука. Материалистите санкхя-йоги могат да наблюдават и изследват единствено двайсет и четирите фактора на материалното творение; за пуруша, за Бога, те не знаят почти нищо. Трансценденталистите имперсоналисти просто са заблудени от ослепителното сияние брахма-джьоти. Ако иска да види Абсолютната Истина изцяло, човек трябва да проникне отвъд двайсет и четирите материални елемента и отвъд самото сияние. Шрӣ Ӣшопаниш̣ад ни води натам с молитвата да се отдръпне хиран̣мая-па̄тра, ослепителното покривало. Докато това покривало не се вдигне и човек не види Божествена Личност такава, каквото е, той никога няма да осъзнае Абсолютната Истина.

Аспектът Парама̄тма̄ на Божествената Личност е една от трите пълни експанзии, виш̣н̣у-таттви, чието общо название е пуруш̣а-авата̄ри. Първата от тези виш̣н̣у-таттви във Вселената е известен като Кш̣ӣродака-ша̄йӣ Виш̣н̣у. Той е Виш̣н̣у сред трите главни божества – Брахма̄, Виш̣н̣у и Шива и е всепроникващата Парама̄тма̄, във всяко индивидуално живо същество. Втората виш̣н̣у-таттва е Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у, общата Свръхдуша на живите същества. Отвъд тези две експанзии се намира Ка̄ран̣одака-ша̄йӣ Виш̣н̣у, който лежи в Причинния океан. Той е създателят на всички вселени. Йога системата помага на сериозния ученик да постигне тези виш̣н̣у-таттви, след като преодолее двайсет и четирите материални елемента на космическото творение. Заниманието с емпирична философия помага да се осъзнае безличностното брахма-джьоти, което е ослепителното сияние от трансценденталното тяло на Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а. Брахма-джьоти като сияние на Кр̣ш̣н̣а се описва в Бхагавад-гӣта̄ (14.27), както и в Брахма самхита̄ (5.40):

яся прабха̄ прабхавато джагад-ан̣д̣а-кот̣и-
кот̣иш̣в ашеш̣а-васудха̄ди вибхӯти-бхиннам
тад брахма ниш̣калам анантам ашеш̣а-бхӯтам

говиндам а̄ди-пурушам там ахам бхаджа̄ми

„В милиардите вселени има безброй планети и всяка една от тях се различава от останалите по космическото си устройство. Те са разположени в единия край на брахма-джьоти. Брахма-джьоти е личното сияние на Върховния Бог Говинда, който аз обожавам.“
Тази мантра от Брахма самхита̄ е изречена от позицията на същинско осъзнаване на Абсолютната Истина, а настоящата шрути-мантра на Шрӣ Ӣшопаниш̣ад представя процеса на осъществяване. Тя е проста молитва към Бога да отстрани своето брахма-джьоти, за да може човек да види истинското му лице. Сиянието брахма-джьоти е подробно описано в няколко мантри на Мун̣д̣ака Упаниш̣ад (2.2.9-11):

хиран̣майе паре коше
вираджам брахма ниш̣калам
тач чхубхрам джьотиш̣а̄м джьотис
тад яд а̄тма-видо видух̣
на татра сӯрьо бха̄ти на чандра-та̄ракам
нема̄ видюто бха̄нти куто 'ям агних̣
там ева бха̄нтам ану бха̄ти сарвам
тася бха̄са̄ сарвам идам вибха̄ти
брахмайведам амр̣там пураста̄д брахма
пашча̄д брахма дакш̣ин̣аташ чоттарен̣а
адхаш чордхвам ча праср̣там брахмаи-
ведам вишвам идам вариш̣т̣хам

„В духовното царство, отвъд материалното покритие, се намира безкрайното сияние Брахман, свободно от материално замърсяване. За трансценденталистите тази блестяща бяла светлина е светлината на светлините. В това пространство няма нужда от слънчеви лъчи, луна, огън или електричество за осветление. В действителност всяка светлина в материалния свят е само отражение на тази върховна светлина. Брахман е отпред и отзад, на север и юг, на изток и запад, отгоре и отдолу. С други думи, това върховно Брахман-сияние се простира из материалните и духовните небеса.“

Съвършено знание означава да се приема Кр̣ш̣н̣а за източник на това Брахман-сияние. Науката за Кр̣ш̣н̣а е изложена съвършено в Шрӣмад Бха̄гаватам. Шрӣла Вя̄садева, авторът на Бха̄гаватам, утвърждава, че човек би описал Върховната Истина като Брахман, Парама̄тма̄ или Бхагава̄н, въз основа на познанието си за Бога. Той никъде не казва, че Върховната Истина е джӣва, обикновено живо същество. Живото същество не бива да се приема за Върховна Истина. Ако беше Върховния, то нямаше да се моли на Бога да отстрани блестящото си покривало, за да види истинското му лице.

Заключението е, че този, който няма представа за енергиите на Върховната Истина би осъзнал безличностния Брахман. По същия начин, ако разбира материалните енергии на Бога, но има съвсем малко или никакво знание за духовната енергия, той постига Парама̄тма̄. Тоест, осъзнаването на Брахман и на Парама̄тма̄ е частично осъзнаване на Абсолютната Истина. Но когато след отдръпването на хиран̣мая-па̄тра човек осъзнае, Върховната Божествена Личност, Шрӣ Кр̣ш̣н̣а в цялостната му енергия, тогава той разбира ва̄судевах̣ сарвам ити: Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а, наречен Ва̄судева, е всичко – Брахман, Парама̄тма̄ и Бхагава̄н. Той е Бхагава̄н, коренът, а Брахман и Парама̄тма̄ са клоните му.

В Бхагавад-гӣта̄ (6.46-47) се прави сравнителен анализ на трите вида трансценденталисти – гя̄нӣте (поклонниците на безличностния Брахман), йогӣте (обожателите на аспекта Парама̄тма̄) и бхактите, преданите на Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а. Там се казва, че гя̄нӣте, овладели ведическото знание, са по-добри от обикновените, работещи за резултат, хора. Йогӣте са по-висши от гя̄нӣте. А от всички йогӣ най-висш е този, който постоянно служи на Бога с цялата си енергия. Казано накратко, философът е по-добър от работещия човек, мистикът стои по-високо и от философа, а този, който следва бхакти-йога, който постоянно служи на Бога, е най-издигнатият от всички. Шрӣ Ӣшопаниш̣ад ни насочва към постигането на това съвършенство.