Skip to main content

Bg. 8.22

Verš

puruṣaḥ sa paraḥ pārtha
bhaktyā labhyas tv ananyayā
yasyāntaḥ-sthāni bhūtāni
yena sarvam idaṁ tatam

Synonyma

puruṣaḥ — Najvyšší Pán; saḥ — On; paraḥ — Najvyšší (ten, ktorého nik neprevýši); pārtha — ó, syn Pṛthy; bhaktyā — oddanou službou; labhyaḥ — možno dosiahnuť; tu — ale; ananyayā — čistý; yasya — ktorý; antaḥ-sthāni — v; bhūtāni — celé toto hmotné stvorenie; yena — ktorý; sarvam — všetko; idam — čo môžeme vidieť; tatam — spočíva.

Překlad

Najvyššiu Božskú Osobnosť, Zvrchovaného Pána všetkých, možno dosiahnuť čistou oddanosťou. Hoci zotrváva vo Svojom sídle, je všadeprítomný a všetko v Ňom spočíva.

Význam

Tu sa jasne hovorí, že najvyšší cieľ, odkiaľ sa nemusíme vrátiť do hmotného sveta, je sídlo Najvyššej Osoby, Śrī Kṛṣṇu. Brahma-saṁhitā opisuje toto najvyššie sídlo ako miesto plné duchovnej blaženosti (ānanda-cinmaya-rasa). Nič tam nie je materiálne a všetky rôznorodosti sú prejavené ako duchovné expanzie samotnej Božskej Osobnosti. To už bolo vysvetlené v siedmej kapitole. V hmotnom svete je Pán všadeprítomný vďaka Svojej hmotnej energii, napriek tomu, že je neustále vo Svojom najvyššom sídle. Vďaka Svojím duchovným a hmotným energiám, je prítomný v duchovnom svete i v materiálnych vesmíroch. Yasyāntaḥ-sthāni znamená, že v Ňom spočívajú duchovné i materiálne energie.

Do Kṛṣṇovho najvyššieho sídla alebo na nespočetné vaikuṇṭhské planéty možno vstúpiť jedine pomocou bhakti, oddanej služby, ako tu jasne naznačuje slovo bhaktyā. Žiadny iný spôsob nám nemôže pomôcť dosiahnuť najvyššie sídlo. Vedy (Gopāla-tāpanī Upaniṣāda 3.2) tiež opisujú najvyššie sídlo a Najvyššiu Božskú Osobnosť. Eko vaśī sarva-gaḥ kṛṣṇaḥ. V tomto sídle je len jedna Najvyššia Božská Osobnosť, Kṛṣṇa. On je najmilostivejším Božstvom a hoci tu je ako jeden, expanduje sa do miliónov a miliónov úplných expanzií. Vedy prirovnávajú Pána k stromu, ktorý stále stojí napriek tomu, že rodí veľa plodov, kvetov a mení listy. Úplné Pánove expanzie, ktoré vládnu na vaikuṇṭhských planétach, majú štyri ruky a sú známe pod rôznymi menami — Puruṣottama, Trivikrama, Keśava, Mādhava, Aniruddha, Hṛṣīkeśa, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Śrīdhara, Vāsudeva, Dāmodara, Janārdana, Nārāyaṇa, Vāmana, Padmanābha a tak ďalej.

Brahma-saṁhitā (5.37) potvrdzuje, že hoci je Pán stále v najvyššom sídle, Goloke Vṛndāvan, je všeprestupujúci, takže všetko ide hladko (goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ). Ako uvádzajú Vedy (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8): parāsya śaktir vividhaiva śrūyate/svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca. „Jeho energie sú také obsiahle, že bezchybne a systematicky riadia všetko vo vesmírnom stvorení, aj keď Najvyšší Pán je nesmierne vzdialený.“