Skip to main content

Ш́рӣмад-бха̄гаватам 10.61.17

Текст

saṅgrāmajid bṛhatsenaḥ
śūraḥ praharaṇo ’rijit
jayaḥ subhadro bhadrāyā
vāma āyuś ca satyakaḥ

Пословный перевод

сан̇гра̄маджит бр̣хатсенах̣ — Санграмаджит и Брихатсена; ш́ӯрах̣ прахаран̣ах̣ ариджит — Шура, Прахарана и Ариджит; джайах̣ субхадрах̣ — Джая и Субхадра; бхадра̄йа̄х̣ — Бхадры (Шайбьи); ва̄мах̣ а̄йуш́ ча сатйаках̣ — Вама, Аюр и Сатьяка.

Перевод

Санграмаджит, Брихатсена, Шура, Прахарана, Ариджит, Джая, Субхадра, Вама, Аюр и Сатьяка были сыновьями Бхадры.