Skip to main content

바가바드 기따 있는 그대로 11.20

원문

디아바쁘리티뵤리담 안따람 히 dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
비압땀 뜨바야이께나 디샤스 짜 사르바하 vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
드리쉬뜨받부땀 루빰 우그람 따베담 dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
로까-뜨라얌 쁘라뱌티땀 마하뜨만 loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman

동의어

댜우: 우주 밖에서부터, 아-쁘리티뵤호: 지구에까지, 이담: 이것, 안따람: 사이, 히: 확실히, 비압땀: 퍼져있는, 뜨바야: 당신에 의해, 에께나: 혼자서, 디샤하: 지시, 짜: 그리고, 사르바하: 모든, 드리쉬뜨바: 봄으로써, 아드부땀: 경이로운, 루빰: 형상, 우그람: 끔찍한, 따바: 당신의, 이담: 이것, 로까: 행성 체계, 뜨라얌: 세, 쁘라뱌티땀: 불안하게 된, 마하-아뜨만: 오 위대한 자여.

번역

비록 당신은 한 분이시지만 하늘과 행성, 그리고 모든 우주에 걸쳐 존재하고 계십니다. 오 위대한 분이시여, 이 경이롭고 무시무시한 형상을 보고, 모든 행성 체계가 동요하고 있습니다.

주석

디아바-쁘리티뵤호(Dyāv ā-pṛthivyoḥ 하늘과 땅 사이의 공간)와 로까-뜨라얌(loka-trayam 삼 세계)이라는 말이 이 절에서 의미심장한데, 그 이유는 아르주나만 주의 우주적 형상을 본 것이 아니라, 다른 행성들의 생명체들도 그 형상을 보았기 때문이다. 아르주나가 우주적 형상을 본 것은 꿈이 아니다. 주께 신성한 눈을 부여받은 모든 존재가 전쟁터에서 그 우주적 형상을 보았다.