Skip to main content

바가바드 기따 있는 그대로 11.19

원문

아나디-마댠땀 아난따-비럄 anādi-madhyāntam ananta-vīryam
아난따-바훔 샤시-수랴-네뜨람 ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
빠샤미 뜨밤 딥따-후따샤-박뜨람 paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
스바-떼자사 비스밤 이담 따빤땀 sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam

동의어

아나디: 시작이 없는, 마댜: 중간, 안땀: 또는 끝, 아난따: 무한한, 비럄: 영광, 아난따: 무한한, 바훔: 팔, 샤시: 달, 수랴: 그리고 태양, 네뜨람: 눈, 빠샤미: 나는 본다, 뜨밤: 당신, 딥따: 타오르는, 후따샤-박뜨람: 당신의 입에서 뿜어져 나오는 불, 스바-떼자사: 당신의 찬란함으로, 비스밤: 우주, 이담: 이것, 따빤땀: 열.

번역

당신은 기원도, 중간도, 끝도 없습니다. 당신의 영광은 무한합니다. 당신에게는 무한한 팔이 있고, 태양과 달은 당신의 눈입니다. 당신의 입에서 뿜어 나오는 훨훨 타오르는 불과 당신의 빛이 전 우주를 불타게 하는 것을 봅니다.

주석

최고인격신이 지니신 여섯 가지 풍요의 정도에는 끝이 없다. 여기에서, 그리고 다른 여러 곳에서 반복되고 있지만, 경전들에 따르면 끄리쉬나를 향한 찬양의 반복은 문학적 자질이 부족해서 그런 것이 아니다. 당혹하거나 경이로움을 느낄 때, 또는 큰 황홀경에 있을 때, 같은 말이 반복된다고 한다. 이것은 흠이 아니다.