Skip to main content

ŚB 9.6.15-16

Devanagari

स सन्नद्धो धनुर्दिव्यमादाय विशिखाञ्छितान् ।
स्तूयमानस्तमारुह्य युयुत्सु: ककुदि स्थित: ॥ १५ ॥
तेजसाप्यायितो विष्णो: पुरुषस्य महात्मन: ।
प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणत् त्रिदशै: पुरम् ॥ १६ ॥

Text

sa sannaddho dhanur divyam
ādāya viśikhāñ chitān
stūyamānas tam āruhya
yuyutsuḥ kakudi sthitaḥ
tejasāpyāyito viṣṇoḥ
puruṣasya mahātmanaḥ
pratīcyāṁ diśi daityānāṁ
nyaruṇat tridaśaiḥ puram

Synonyms

saḥ — he, Purañjaya; sannaddhaḥ — being well equipped; dhanuḥ divyam — a first-class or transcendental bow; ādāya — taking; viśikhān — arrows; śitān — very sharp; stūyamānaḥ — being praised very much; tam — him (the bull); āruhya — getting on; yuyutsuḥ — prepared to fight; kakudi — on the hump of the bull; sthitaḥ — being situated; tejasā — by the power; āpyāyitaḥ — being favored; viṣṇoḥ — of Lord Viṣṇu; puruṣasya — the Supreme Person; mahā-ātmanaḥ — the Supersoul; pratīcyām — on the western; diśi — direction; daityānām — of the demons; nyaruṇat — captured; tridaśaiḥ — surrounded by the demigods; puram — the residence.

Translation

Well protected by armor and desiring to fight, Purañjaya took up a transcendental bow and very sharp arrows, and, while being highly praised by the demigods, he got up on the back of the bull [Indra] and sat on its hump. Thus he is known as Kakutstha. Being empowered by Lord Viṣṇu, who is the Supersoul and the Supreme Person, Purañjaya sat on the great bull and is therefore known as Indravāha. Surrounded by the demigods, he attacked the residence of the demons in the west.