Skip to main content

ŚB 9.14.33

Devanagari

स तां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखी: ।
पञ्च प्रहृष्टवदन: प्राह सूक्तं पुरूरवा: ॥ ३३ ॥

Text

sa tāṁ vīkṣya kurukṣetre
sarasvatyāṁ ca tat-sakhīḥ
pañca prahṛṣṭa-vadanaḥ
prāha sūktaṁ purūravāḥ

Synonyms

saḥ — he, Purūravā; tām — Urvaśī; vīkṣya — observing; kurukṣetre — at the place known as Kurukṣetra; sarasvatyām — on the bank of the Sarasvatī; ca — also; tat-sakhīḥ — her companions; pañca — five; prahṛṣṭa-vadanaḥ — being very happy and smiling; prāha — said; sūktam — sweet words; purūravāḥ — King Purūravā.

Translation

Once during his travels all over the world, Purūravā saw Urvaśī, accompanied by five companions, on the bank of the Sarasvatī at Kurukṣetra. With jubilation in his face, he then spoke to her in sweet words as follows.