Skip to main content

ŚB 9.14.29

Devanagari

यद्विश्रम्भादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभि: ।
य: शेते निशि सन्त्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान् ॥ २९ ॥

Text

yad-viśrambhād ahaṁ naṣṭā
hṛtāpatyā ca dasyubhiḥ
yaḥ śete niśi santrasto
yathā nārī divā pumān

Synonyms

yat-viśrambhāt — because of depending upon whom; aham — I (am); naṣṭā — lost; hṛta-apatyā — bereft of my two sons, the lambs; ca — also; dasyubhiḥ — by the plunderers; yaḥ — he who (my so-called husband); śete — lies down; niśi — at night; santrastaḥ — being afraid; yathā — as; nārī — a woman; divā — during the daytime; pumān — male.

Translation

“Because I depended on him, the plunderers have deprived me of my two sons the lambs, and therefore I am now lost. My husband lies down at night in fear, exactly like a woman, although he appears to be a man during the day.”