Skip to main content

ŚB 9.14.19

Devanagari

श्रीराजोवाच
स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किम् ।
संरमस्व मया साकं रतिर्नौ शाश्वती: समा: ॥ १९ ॥

Text

śrī-rājovāca
svāgataṁ te varārohe
āsyatāṁ karavāma kim
saṁramasva mayā sākaṁ
ratir nau śāśvatīḥ samāḥ

Synonyms

śrī-rājā uvāca — the King (Purūravā) said; svāgatam — welcome; te — unto you; varārohe — O best of beautiful women; āsyatām — kindly take your seat; karavāma kim — what can I do for you; saṁramasva — just become my companion; mayā sākam — with me; ratiḥ — a sexual relationship; nau — between us; śāśvatīḥ samāḥ — for many years.

Translation

King Purūravā said: O most beautiful woman, you are welcome. Please sit here and tell me what I can do for you. You may enjoy with me as long as you desire. Let us pass our life happily in a sexual relationship.