Skip to main content

ŚB 8.24.21

Devanagari

तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन् सरोवरे ।
तदावृत्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्ववर्धत ॥ २१ ॥

Text

tata ādāya sā rājñā
kṣiptā rājan sarovare
tad āvṛtyātmanā so ’yaṁ
mahā-mīno ’nvavardhata

Synonyms

tataḥ — from there; ādāya — taking away; — the fish; rājñā — by the King; kṣiptā — being thrown; rājan — O King (Mahārāja Parīkṣit); sarovare — in a lake; tat — that; āvṛtya — covering; ātmanā — by the body; saḥ — the fish; ayam — this; mahā-mīnaḥ — gigantic fish; anvavardhata — immediately developed.

Translation

O Mahārāja Parīkṣit, the King took the fish from the well and threw Him in a lake, but the fish then assumed a gigantic form exceeding the extent of the water.