Skip to main content

ŚB 8.24.16

Devanagari

तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपति: ।
कलशाप्सु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमम् ॥ १६ ॥

Text

tasyā dīnataraṁ vākyam
āśrutya sa mahīpatiḥ
kalaśāpsu nidhāyaināṁ
dayālur ninya āśramam

Synonyms

tasyāḥ — of the fish; dīna-taram — pitiable; vākyam — words; āśrutya — hearing; saḥ — that; mahī-patiḥ — the King; kalaśa-apsu — in the water contained in the water jug; nidhāya — taking; enām — the fish; dayāluḥ — merciful; ninye — brought; āśramam — to his residence.

Translation

The merciful King, being moved by the pitiable words of the fish, placed the fish in a water jug and brought Him to his own residence.