Skip to main content

ŚB 8.19.5

Devanagari

यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीम् ।
प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुध: ॥ ५ ॥

Text

yato jāto hiraṇyākṣaś
carann eka imāṁ mahīm
prativīraṁ dig-vijaye
nāvindata gadāyudhaḥ

Synonyms

yataḥ — in which dynasty; jātaḥ — was born; hiraṇyākṣaḥ — the king named Hiraṇyākṣa; caran — wandering; ekaḥ — alone; imām — this; mahīm — surface of the globe; prativīram — a rival hero; dik-vijaye — for conquering all directions; na avindata — could not get; gadā-āyudhaḥ — bearing his own club.

Translation

It was in your dynasty that Hiraṇyākṣa was born. Carrying only his own club, he wandered the globe alone, without assistance, to conquer all directions, and no hero he met could rival him.