Skip to main content

ŚB 8.13.9

Devanagari

तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञासुतास्त्रय: ।
यमो यमी श्राद्धदेवश्छायायाश्च सुताञ्छृणु ॥ ९ ॥

Text

tṛtīyāṁ vaḍavām eke
tāsāṁ saṁjñā-sutās trayaḥ
yamo yamī śrāddhadevaś
chāyāyāś ca sutāñ chṛṇu

Synonyms

tṛtīyām — the third wife; vaḍavām — Vaḍavā; eke — some people; tāsām — of all three wives; saṁjñā-sutāḥ trayaḥ — three issues of Saṁjñā; yamaḥ — one son named Yama; yamī — Yamī, a daughter; śrāddhadevaḥ — Śrāddhadeva, another son; chāyāyāḥ — of Chāyā; ca — and; sutān — the sons; śṛṇu — just hear about.

Translation

It is said that the sun-god had a third wife, named Vaḍavā. Of the three wives, the wife named Saṁjñā had three children — Yama, Yamī and Śrāddhadeva. Now let me describe the children of Chāyā.