Skip to main content

ŚB 6.12.23

Devanagari

श्रीशुक उवाच
इति ब्रुवाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप ।
युयुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रौ युधाम्पती ॥ २३ ॥

Text

śrī-śuka uvāca
iti bruvāṇāv anyonyaṁ
dharma-jijñāsayā nṛpa
yuyudhāte mahā-vīryāv
indra-vṛtrau yudhām patī

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; iti — thus; bruvāṇau — speaking; anyonyam — to one another; dharma-jijñāsayā — with a desire to know the supreme, ultimate religious principle (devotional service); nṛpa — O King; yuyudhāte — fought; mahā-vīryau — both very powerful; indra — King Indra; vṛtrau — and Vṛtrāsura; yudhām patī — both great military commanders.

Translation

Śrī Śukadeva Gosvāmī said: Vṛtrāsura and King Indra spoke about devotional service even on the battlefield, and then as a matter of duty they again began fighting. My dear King, both of them were great fighters and were equally powerful.