Skip to main content

ŚB 4.16.22

Devanagari

अयं महीं गां दुदुहेऽधिराज:प्रजापतिर्वृत्तिकर: प्रजानाम् । यो लीलयाद्रीन् स्वशरासकोट्याभिन्दन् समां गामकरोद्यथेन्द्र: ॥ २२ ॥

Text

ayaṁ mahīṁ gāṁ duduhe ’dhirājaḥ
prajāpatir vṛtti-karaḥ prajānām
yo līlayādrīn sva-śarāsa-koṭyā
bhindan samāṁ gām akarod yathendraḥ

Synonyms

ayam — this King; mahīm — the earth; gām — in the form of a cow; duduhe — will milk; adhirājaḥ — extraordinary king; prajā-patiḥ — progenitor of mankind; vṛtti-karaḥ — providing living facility; prajānām — of the citizens; yaḥ — one who; līlayā — simply by pastimes; adrīn — mountains and hills; sva-śarāsa — of his bow; koṭyā — by the pointed end; bhindan — breaking; samām — level; gām — the earth; akarot — will make; yathā — as; indraḥ — the King of heaven, Indra.

Translation

This King, this protector of the citizens, is an extraordinary king and is equal to the Prajāpati demigods. For the living facility of all citizens, he will milk the earth, which is like a cow. Not only that, but he will level the surface of the earth with the pointed ends of his bow, breaking all the hills exactly as King Indra, the heavenly King, breaks mountains with his powerful thunderbolt.