Skip to main content

ŚB 12.1.37

Devanagari

सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलम् ।
भोक्ष्यन्ति शूद्रा व्रात्याद्या म्‍लेच्छाश्चाब्रह्मवर्चस: ॥ ३७ ॥

Text

sindhos taṭaṁ candrabhāgāṁ
kauntīṁ kāśmīra-maṇḍalam
bhokṣyanti śūdrā vrātyādyā
mlecchāś cābrahma-varcasaḥ

Synonyms

sindhoḥ — of the river Sindhu; taṭam — the land on the shore; candrabhāgām — Candrabhāgā; kauntīm — Kauntī; kāśmīra-maṇḍalam — the region of Kāśmīra; bhokṣyanti — will rule; śūdrāḥśūdras; vrātya-ādyāḥbrāhmaṇas who have fallen from the brahminical standard, and other disqualified men; mlecchāḥ — meat-eaters; ca — and; abrahma-varcasaḥ — lacking spiritual potency.

Translation

The land along the Sindhu River, as well as the districts of Candrabhāgā, Kauntī and Kāśmīra, will be ruled by śūdras, fallen brāhmaṇas and meat-eaters. Having given up the path of Vedic civilization, they will have lost all spiritual strength.