Skip to main content

ŚB 12.1.36

Devanagari

सौराष्ट्रावन्त्याभीराश्च शूरा अर्बुदमालवा: ।
व्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपा: ॥ ३६ ॥

Text

saurāṣṭrāvanty-ābhīrāś ca
śūrā arbuda-mālavāḥ
vrātyā dvijā bhaviṣyanti
śūdra-prāyā janādhipāḥ

Synonyms

śaurāṣṭra — residing in Śaurāṣṭra; avantī — in Avantī; ābhīrāḥ — and in Ābhīra; ca — and; śūrāḥ — residing in the Śūra province; arbuda-mālavāḥ — residing in Arbuda and Mālava; vrātyāḥ — deviated from all purificatory rituals; dvijāḥ — the brāhmaṇas; bhaviṣyanti — will become; śūdra-prāyāḥ — no better than śūdras; jana-adhipāḥ — the kings.

Translation

At that time the brāhmaṇas of such provinces as Śaurāṣṭra, Avantī, Ābhīra, Śūra, Arbuda and Mālava will forget all their regulative principles, and the members of the royal order in these places will become no better than śūdras.