Skip to main content

ŚB 11.7.69

Devanagari

अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता ।
शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रै: स्वर्याति साधुभि: ॥ ६९ ॥

Text

anurūpānukūlā ca
yasya me pati-devatā
śūnye gṛhe māṁ santyajya
putraiḥ svar yāti sādhubhiḥ

Synonyms

anurūpā — suitable; anukūlā — faithful; ca — and; yasya — of whom; me — of me; pati-devatā — she who accepted her husband as a worshipable deity; śūnye — empty; gṛhe — in the home; mām — me; santyajya — leaving behind; putraiḥ — along with her sons; svaḥ — to heaven; yāti — is going; sādhubhiḥ — saintly.

Translation

My wife and I were an ideal match. She always faithfully obeyed me and in fact accepted me as her worshipable deity. But now, seeing her children lost and her home empty, she has left me behind and gone to heaven with our saintly children.