Skip to main content

ŚB 11.31.19

Devanagari

प्राणांश्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुरा: ।
उपगुह्य पतींस्तात चितामारुरुहु: स्‍त्रिय: ॥ १९ ॥

Text

prāṇāṁś ca vijahus tatra
bhagavad-virahāturāḥ
upaguhya patīṁs tāta
citām āruruhuḥ striyaḥ

Synonyms

prāṇān — their lives; ca — and; vijahuḥ — they gave up; tatra — there; bhagavat — from the Personality of Godhead; viraha — because of separation; āturāḥ — tormented; upagahya — embracing; patīn — their husbands; tāta — my dear Parīkṣit; citām — the funeral pyre; āruruhuḥ — they climbed upon; striyaḥ — the wives.

Translation

Tormented by separation from the Lord, His parents gave up their lives at that very spot. My dear Parīkṣit, the wives of the Yādavas then climbed onto the funeral pyres, embracing their dead husbands.