Skip to main content

ŚB 11.30.19

Devanagari

पुत्रा अयुध्यन् पितृभिर्भ्रातृभिश्च
स्वस्रीयदौहित्रपितृव्यमातुलै: ।
मित्राणि मित्रै: सुहृद: सुहृद्भ‍ि-
र्ज्ञातींस्त्वहन् ज्ञातय एव मूढा: ॥ १९ ॥

Text

putrā ayudhyan pitṛbhir bhrātṛbhiś ca
svasrīya-dauhitra-pitṛvya-mātulaiḥ
mitrāṇi mitraiḥ suhṛdaḥ suhṛdbhir
jñātīṁs tv ahan jñātaya eva mūḍhāḥ

Synonyms

putrāḥ — sons; ayudhyan — fought; pitṛbhiḥ — with their fathers; bhrātṛbhiḥ — with brothers; ca — and; svasrīya — with the sons of sisters; dauhitra — the sons of daughters; pitṛvya — paternal uncles; mātulaiḥ — and maternal uncles; mitrāṇi — friends; mitraiḥ — with friends; suhṛdaḥ — well-wishers; suhṛdbhiḥ — with well-wishers; jñātīn — intimate relatives; tu — and; ahan — killed; jñātayaḥ — intimate relatives; eva — indeed; mūḍhāḥ — bewildered.

Translation

Thus bewildered, sons fought with fathers, brothers with brothers, nephews with paternal and maternal uncles, and grandsons with grandfathers. Friends fought with friends, and well-wishers with well-wishers. In this way intimate friends and relatives all killed one another.