Skip to main content

Word for Word Index

bhramataḥ tu itaḥ tataḥ
the eyeballs, or the life air, moving here and there — ŚB 10.12.31
buddhaḥ tu
also Lord Buddha — ŚB 6.8.19
dharmaḥ tu
Dharma, however — ŚB 9.23.22
tu ekam
only one — ŚB 9.24.47-48
indriya-kāmaḥ tu
but one who desires strong sense organs — ŚB 2.3.2-7
kabandhaḥ tu
but the headless body — ŚB 8.9.25
khāṇḍikyaḥ tu
also a son named Khāṇḍikya — ŚB 9.13.20-21
kim tu
but — ŚB 5.1.16, ŚB 5.14.40
kāmaḥ tu
but one who desires in that way — ŚB 2.3.2-7
vidyā-kāmaḥ tu
but one who desires education — ŚB 2.3.2-7
kṛṣṇaḥ tu
in the meantime — ŚB 10.9.22
Lord Kṛṣṇa — ŚB 10.10.26
but Lord Kṛṣṇa — CC Ādi 5.79
manoḥ tu
of Svāyambhuva Manu — ŚB 4.1.1
merudevyām tu
in the womb of Merudevī, the wife of — ŚB 1.3.13
na tu
but not — CC Madhya 20.59, CC Antya 4.69, CC Antya 16.26
pūrvam tu
before that — ŚB 10.6.15-17
pṛṣadhraḥ tu
among them, Pṛṣadhra — ŚB 9.2.3
somaḥ tu retaḥ
Your semen is the sacrifice called somaŚB 3.13.38
ṛkṣa-rājaḥ tu
the king in the form of a bear also — ŚB 8.21.8
tu
but — Bg. 1.2, Bg. 1.7, Bg. 1.10, Bg. 2.5, Bg. 2.12, Bg. 2.17, Bg. 2.39, Bg. 2.64, Bg. 3.7, Bg. 3.13, Bg. 3.17, Bg. 3.28, Bg. 3.42, Bg. 5.2, Bg. 5.6, Bg. 5.14, Bg. 5.16, Bg. 6.6, Bg. 6.16, Bg. 6.35, Bg. 6.36, Bg. 7.5, Bg. 7.12, Bg. 7.18, Bg. 7.23, Bg. 7.26, Bg. 7.28, Bg. 8.16, Bg. 8.20, Bg. 8.22, Bg. 9.1, Bg. 9.13, Bg. 9.24, Bg. 9.29, Bg. 10.40, Bg. 11.8, Bg. 11.54, Bg. 12.3-4, Bg. 12.6-7, Bg. 12.20, Bg. 13.26, Bg. 14.8, Bg. 14.9, Bg. 14.14, Bg. 14.16, Bg. 15.17, Bg. 17.1, Bg. 17.12, Bg. 17.21, Bg. 18.6, Bg. 18.7, Bg. 18.11, Bg. 18.12, Bg. 18.16, Bg. 18.21, Bg. 18.22, Bg. 18.24, Bg. 18.34, Bg. 18.36, ŚB 1.1.5, ŚB 1.1.19, ŚB 1.2.24, ŚB 1.3.7, ŚB 1.3.28, ŚB 1.4.5, ŚB 1.5.23, ŚB 1.7.31, ŚB 1.8.15, ŚB 1.8.50, ŚB 1.9.29, ŚB 1.11.28, ŚB 1.13.45, ŚB 1.13.46, ŚB 1.13.59, ŚB 1.14.5, ŚB 1.18.2, ŚB 1.18.46, ŚB 1.19.1, ŚB 2.1.15, ŚB 2.1.28, ŚB 2.2.7, ŚB 2.2.19, ŚB 2.2.25, ŚB 2.3.2-7, ŚB 2.3.2-7, ŚB 2.3.9, ŚB 2.3.12, ŚB 2.3.23, ŚB 2.3.23, ŚB 2.4.9, ŚB 2.4.9, ŚB 2.5.23, ŚB 2.5.23, ŚB 2.5.26-29, ŚB 2.5.26-29, ŚB 2.5.31, ŚB 2.5.39, ŚB 2.5.40-41, ŚB 2.5.40-41, ŚB 2.6.5, ŚB 2.6.20, ŚB 2.6.21, ŚB 2.6.37, ŚB 2.7.6, ŚB 2.7.27, ŚB 2.7.36, ŚB 2.7.39, ŚB 2.8.20, ŚB 2.9.26, ŚB 2.10.37-40, ŚB 2.10.46, ŚB 3.1.6, ŚB 3.1.8, ŚB 3.1.12, ŚB 3.1.24, ŚB 3.1.40, ŚB 3.2.11, ŚB 3.2.21, ŚB 3.5.14, ŚB 3.5.26, ŚB 3.5.47, ŚB 3.9.5, ŚB 3.9.32, ŚB 3.9.36, ŚB 3.10.14, ŚB 3.10.15, ŚB 3.10.15, ŚB 3.10.16, ŚB 3.10.16, ŚB 3.10.17, ŚB 3.10.26, ŚB 3.10.27, ŚB 3.10.27, ŚB 3.11.6, ŚB 3.11.6, ŚB 3.11.37, ŚB 3.12.54, ŚB 3.12.57, ŚB 3.13.14, ŚB 3.13.36, ŚB 3.14.2, ŚB 3.14.33, ŚB 3.15.1, ŚB 3.15.23, ŚB 3.15.36, ŚB 3.15.38, ŚB 3.16.3, ŚB 3.16.24, ŚB 3.16.33, ŚB 3.17.2, ŚB 3.18.17, ŚB 3.20.46, ŚB 3.22.10, ŚB 3.25.37, ŚB 3.27.23, ŚB 3.31.44, ŚB 3.32.16, ŚB 4.1.33, ŚB 4.1.34, ŚB 4.1.62, ŚB 4.1.65, ŚB 4.2.10, ŚB 4.2.18, ŚB 4.3.2, ŚB 4.5.6, ŚB 4.5.10, ŚB 4.6.40, ŚB 4.6.49, ŚB 4.7.4, ŚB 4.7.24, ŚB 4.8.2, ŚB 4.8.35, ŚB 4.9.22, ŚB 4.10.3, ŚB 4.22.2, ŚB 4.23.15, ŚB 4.23.27, ŚB 4.24.18, ŚB 4.27.20, ŚB 4.29.18-20, ŚB 4.29.57, ŚB 4.30.10, ŚB 4.30.27, ŚB 4.30.49, ŚB 5.7.1, ŚB 5.8.1, ŚB 5.8.7, ŚB 5.8.29, ŚB 5.9.1-2, ŚB 5.9.11, ŚB 5.13.3, ŚB 5.13.12, ŚB 5.13.15, ŚB 5.13.21, ŚB 5.14.2, ŚB 5.16.22, ŚB 5.17.8, ŚB 5.17.12, ŚB 5.17.15, ŚB 5.20.30, ŚB 5.20.38, ŚB 5.21.15, ŚB 5.23.5, ŚB 5.23.5, ŚB 5.24.25, ŚB 5.26.5, ŚB 5.26.8, ŚB 5.26.9, ŚB 5.26.10, ŚB 5.26.11, ŚB 5.26.13, ŚB 5.26.14, ŚB 5.26.15, ŚB 5.26.16, ŚB 5.26.17, ŚB 5.26.18, ŚB 5.26.19, ŚB 5.26.20, ŚB 5.26.21, ŚB 5.26.22, ŚB 5.26.23, ŚB 5.26.24, ŚB 5.26.25, ŚB 5.26.26, ŚB 5.26.27, ŚB 5.26.28, ŚB 5.26.29, ŚB 5.26.30, ŚB 5.26.31, ŚB 5.26.32, ŚB 5.26.33, ŚB 5.26.34, ŚB 5.26.35, ŚB 5.26.36, ŚB 5.26.37, ŚB 6.1.24, ŚB 6.1.50, ŚB 6.3.19, ŚB 6.5.10, ŚB 6.6.7, ŚB 6.6.7, ŚB 6.6.10-11, ŚB 6.6.23, ŚB 6.6.29-31, ŚB 6.6.32, ŚB 6.6.33-36, ŚB 6.8.36, ŚB 6.12.33, ŚB 6.14.6, ŚB 6.14.14, ŚB 6.18.15, ŚB 6.18.60, ŚB 7.2.45, ŚB 7.2.55, ŚB 7.5.50, ŚB 7.7.6, ŚB 7.7.23, ŚB 7.7.43, ŚB 7.8.15, ŚB 7.8.52, ŚB 7.9.10, ŚB 7.9.20, ŚB 7.9.23, ŚB 7.9.25, ŚB 7.9.26, ŚB 7.9.32, ŚB 7.9.35, ŚB 7.9.46, ŚB 7.9.46, ŚB 7.11.18-20, ŚB 7.11.28, ŚB 7.12.24, ŚB 7.13.1, ŚB 7.14.34, ŚB 7.15.42, ŚB 8.1.20, ŚB 8.1.24, ŚB 8.5.1, ŚB 8.5.28, ŚB 8.5.33, ŚB 8.5.35, ŚB 8.5.42, ŚB 8.6.22-23, ŚB 8.6.31, ŚB 8.7.30, ŚB 8.8.5, ŚB 8.12.23, ŚB 8.14.1, ŚB 8.20.25-29, ŚB 8.22.20, ŚB 8.23.24, ŚB 8.24.17, ŚB 8.24.51, ŚB 9.2.5-6, ŚB 9.2.10, ŚB 9.2.19, ŚB 9.2.20, ŚB 9.2.35-36, ŚB 9.3.11, ŚB 9.3.21, ŚB 9.6.3, ŚB 9.6.4, ŚB 9.6.47, ŚB 9.10.47, ŚB 9.11.5, ŚB 9.12.3-4, ŚB 9.12.8, ŚB 9.12.13, ŚB 9.13.13, ŚB 9.13.20-21, ŚB 9.13.22, ŚB 9.15.23, ŚB 9.15.34, ŚB 9.16.24, ŚB 9.23.33, ŚB 9.24.37, ŚB 9.24.51, ŚB 9.24.53-55, ŚB 10.3.22, ŚB 10.6.22-23, ŚB 10.8.27, ŚB 10.9.5, ŚB 10.12.38, ŚB 10.14.34, ŚB 10.24.19, ŚB 10.28.1, ŚB 10.29.12, ŚB 10.41.25, ŚB 10.42.26-27, ŚB 10.54.47, ŚB 10.55.33, ŚB 10.56.36, ŚB 10.57.38-39, ŚB 10.60.42, ŚB 10.61.4, ŚB 10.61.29, ŚB 10.63.22, ŚB 10.63.30, ŚB 10.64.35, ŚB 10.67.18, ŚB 10.68.11, ŚB 10.68.14-15, ŚB 10.68.22, ŚB 10.69.20-22, ŚB 10.70.3, ŚB 10.71.6, ŚB 10.74.42, ŚB 10.77.15, ŚB 10.77.21, ŚB 10.77.31, ŚB 10.78.11, ŚB 10.79.24, ŚB 10.84.40, ŚB 10.85.15, ŚB 10.87.38, ŚB 10.90.37, ŚB 11.3.45, ŚB 11.5.14, ŚB 11.6.9, ŚB 11.6.18, ŚB 11.11.7, ŚB 11.11.19, ŚB 11.18.40-41, ŚB 11.21.15, ŚB 11.23.6, ŚB 11.23.50, ŚB 11.23.51, ŚB 11.23.55, ŚB 11.24.19, ŚB 11.25.25, ŚB 11.25.27, ŚB 11.25.27, ŚB 11.25.29, ŚB 11.27.14, ŚB 11.27.14, ŚB 11.27.19, ŚB 11.28.34, ŚB 11.28.36, ŚB 11.31.10, ŚB 12.1.1-2, ŚB 12.1.18, ŚB 12.3.14, ŚB 12.5.2, ŚB 12.8.2-5, CC Ādi 2.67, CC Ādi 2.74, CC Ādi 5.39, CC Ādi 5.77, CC Ādi 5.77, CC Ādi 7.118, CC Madhya 6.165, CC Madhya 9.33, CC Madhya 9.33, CC Madhya 9.117, CC Madhya 9.143, CC Madhya 9.146, CC Madhya 15.170, CC Madhya 20.113, CC Madhya 20.116, CC Madhya 20.156, CC Madhya 20.251, CC Madhya 20.251, CC Madhya 20.275, CC Madhya 20.310, CC Madhya 21.33, CC Madhya 22.50, CC Madhya 22.136, CC Madhya 22.137-139, CC Madhya 23.67, CC Madhya 23.95-98, CC Madhya 23.108, CC Madhya 23.113, CC Madhya 25.134, CC Antya 1.186, CC Antya 20.47, Īśo 6, Śrī brahma-saṁhitā 5.34, Śrī brahma-saṁhitā 5.54
only — Bg. 2.14, ŚB 3.4.28
indeed — Bg. 2.16, ŚB 3.5.50, ŚB 3.10.19, ŚB 3.18.7, ŚB 3.20.10, ŚB 3.26.40, ŚB 3.32.8, ŚB 3.32.27, ŚB 5.2.15, ŚB 6.14.54, ŚB 6.16.27, ŚB 6.18.12-13, ŚB 6.18.16, ŚB 6.18.40, ŚB 6.18.74, ŚB 6.19.11, ŚB 7.1.8, ŚB 7.5.56-57, ŚB 7.7.16, ŚB 7.7.47, ŚB 7.8.23, ŚB 7.10.6, ŚB 7.11.6, ŚB 7.11.15, ŚB 7.15.13, ŚB 7.15.14, ŚB 7.15.43-44, ŚB 7.15.53, ŚB 7.15.57, ŚB 7.15.71, ŚB 8.1.19, ŚB 8.1.21, ŚB 8.1.25, ŚB 8.1.33, ŚB 8.7.33, ŚB 8.8.5, ŚB 8.9.26, ŚB 8.10.29, ŚB 8.10.29, ŚB 8.10.32-34, ŚB 8.10.32-34, ŚB 8.11.17, ŚB 8.16.8, ŚB 8.16.47, ŚB 8.19.4, ŚB 8.24.58, ŚB 9.2.27, ŚB 9.4.18-20, ŚB 9.4.68, ŚB 9.6.10, ŚB 9.6.20, ŚB 9.7.9, ŚB 9.9.7, ŚB 9.9.16-17, ŚB 9.14.11, ŚB 9.15.2-3, ŚB 9.15.4, ŚB 9.15.25, ŚB 9.16.29, ŚB 9.16.37, ŚB 9.18.44, ŚB 9.20.38, ŚB 9.21.24, ŚB 9.21.34, ŚB 9.22.12-13, ŚB 9.22.29, ŚB 9.22.29, ŚB 9.22.30-31, ŚB 9.22.30-31, ŚB 9.22.39, ŚB 9.23.7-10, ŚB 9.23.7-10, ŚB 9.23.28, ŚB 9.23.29, ŚB 9.23.35-36, ŚB 9.24.6-8, ŚB 9.24.41, ŚB 9.24.44, ŚB 9.24.46, ŚB 9.24.53-55, ŚB 9.24.56, ŚB 10.1.29, ŚB 10.4.2, ŚB 10.4.16, ŚB 10.5.1-2, ŚB 10.6.25-26, ŚB 10.12.14, ŚB 10.12.26, ŚB 10.12.29, ŚB 10.12.30, ŚB 10.12.44, ŚB 10.13.26, ŚB 10.14.2, ŚB 10.14.13, ŚB 10.14.30, ŚB 10.14.34, ŚB 10.20.47, ŚB 10.30.23, ŚB 10.41.14, ŚB 10.57.42, ŚB 10.61.18, ŚB 10.69.45, ŚB 10.76.33, ŚB 10.78.33, ŚB 10.78.37, ŚB 10.87.28, ŚB 11.4.21, ŚB 11.7.16, ŚB 11.8.19, ŚB 11.9.1, ŚB 11.9.5, ŚB 11.10.31, ŚB 11.11.2, ŚB 11.11.7, ŚB 11.11.7, ŚB 11.11.9, ŚB 11.11.29-32, ŚB 11.11.43-45, ŚB 11.11.43-45, ŚB 11.16.25, ŚB 11.16.26, ŚB 11.16.29, ŚB 11.17.16, ŚB 11.17.17, ŚB 11.17.18, ŚB 11.17.19, ŚB 11.17.39, ŚB 11.17.48, ŚB 11.18.7, ŚB 11.18.10, ŚB 11.18.31, ŚB 11.18.36, ŚB 11.19.2, ŚB 11.19.40-45, ŚB 11.19.40-45, ŚB 11.20.4, ŚB 11.20.7, ŚB 11.20.8, ŚB 11.21.2, ŚB 11.30.37, ŚB 12.3.29, ŚB 12.4.2, ŚB 12.4.32, ŚB 12.6.30-31, ŚB 12.10.16, ŚB 12.12.64, CC Ādi 1.62
however — Bg. 3.32, ŚB 1.18.30, ŚB 2.7.30, ŚB 2.10.24, ŚB 3.18.15, ŚB 5.19.5, ŚB 6.3.33, ŚB 6.4.1-2, ŚB 6.9.5, ŚB 6.12.25, ŚB 7.8.53, ŚB 9.6.21, ŚB 9.18.23, ŚB 10.13.12, ŚB 10.14.33, ŚB 10.23.40, ŚB 10.47.34, ŚB 10.49.19, ŚB 10.50.7-8, ŚB 10.54.18, ŚB 10.66.5, ŚB 10.66.17, ŚB 10.68.38, ŚB 10.72.22, ŚB 10.81.6-7, ŚB 10.81.14, ŚB 10.83.19, ŚB 10.88.1, ŚB 11.7.28, ŚB 11.8.20, ŚB 11.17.56, ŚB 11.23.3, ŚB 11.28.29, ŚB 11.30.49, ŚB 12.12.66, CC Madhya 18.116, CC Madhya 25.80
also — Bg. 3.42, ŚB 2.7.28, ŚB 3.13.16, ŚB 3.13.35, ŚB 3.31.13, ŚB 4.1.13, ŚB 4.1.42, ŚB 4.1.49-52, ŚB 5.12.11, ŚB 6.14.37, ŚB 6.18.49, ŚB 9.17.17, ŚB 11.21.43, CC Ādi 3.63
and — Bg. 6.45, Bg. 8.23, ŚB 3.21.12, ŚB 4.1.37, ŚB 6.8.8-10, ŚB 6.19.26-28, ŚB 8.6.25, ŚB 9.6.1, ŚB 9.7.1, ŚB 9.24.26, ŚB 10.18.24, ŚB 10.20.41, ŚB 10.24.20, ŚB 10.28.10, ŚB 10.28.16, ŚB 10.28.17, ŚB 10.30.17, ŚB 10.40.12, ŚB 10.40.13-14, ŚB 10.44.41, ŚB 10.45.12, ŚB 10.49.7, ŚB 10.53.1, ŚB 10.55.1, ŚB 10.60.2, ŚB 10.68.11, ŚB 10.68.52, ŚB 10.71.41-42, ŚB 10.72.1-2, ŚB 10.75.4-7, ŚB 10.75.8, ŚB 10.79.1, ŚB 10.79.19-21, ŚB 10.80.4, ŚB 10.81.12, ŚB 10.84.59, ŚB 10.84.66, ŚB 10.85.10, ŚB 10.86.15, ŚB 10.89.14-17, ŚB 10.89.21, ŚB 10.89.25, ŚB 10.90.11, ŚB 10.90.38, ŚB 11.2.3, ŚB 11.5.22, ŚB 11.22.40, ŚB 11.24.4, ŚB 11.24.17, ŚB 11.24.18, ŚB 11.25.6, ŚB 11.25.12, ŚB 11.25.22, ŚB 11.26.33, ŚB 11.27.16-17, ŚB 11.27.25-26, ŚB 11.27.29, ŚB 11.30.8, ŚB 11.30.18, ŚB 11.30.19, ŚB 11.31.26, ŚB 12.1.4, ŚB 12.1.6-8, ŚB 12.1.12, ŚB 12.1.19, ŚB 12.1.21-26, ŚB 12.1.21-26, ŚB 12.1.21-26, ŚB 12.1.34, ŚB 12.2.5, ŚB 12.2.26, ŚB 12.2.27-28, ŚB 12.2.27-28, ŚB 12.2.31, ŚB 12.2.34, ŚB 12.3.24, ŚB 12.4.5, ŚB 12.4.6, ŚB 12.4.14, ŚB 12.6.45, ŚB 12.6.57, ŚB 12.6.75, ŚB 12.11.19, ŚB 12.12.31-33, ŚB 12.13.4-9, ŚB 12.13.4-9, ŚB 12.13.4-9, CC Madhya 19.206
certainly — Bg. 17.7, ŚB 5.4.4, ŚB 5.5.1, ŚB 5.5.23, ŚB 5.17.6, ŚB 5.18.34, ŚB 5.19.25, ŚB 6.16.43, ŚB 9.21.1, ŚB 11.3.14, ŚB 11.4.2, CC Ādi 5.77, CC Madhya 20.251, CC Madhya 22.68
again — ŚB 1.3.42
due to — ŚB 3.6.30
expletive — ŚB 3.10.17
then — ŚB 3.16.9, ŚB 3.25.4, ŚB 3.26.29, ŚB 3.26.32, ŚB 3.26.60, ŚB 3.26.65, ŚB 3.31.2, ŚB 3.31.2, ŚB 3.31.3, ŚB 4.6.8, ŚB 4.9.10, ŚB 4.9.12, ŚB 4.9.23, ŚB 4.9.29, ŚB 4.11.12, ŚB 4.14.9, ŚB 4.14.36, ŚB 4.14.45, ŚB 4.14.46, ŚB 4.15.4, ŚB 4.15.26, ŚB 4.16.19, ŚB 4.17.32, ŚB 4.19.1, ŚB 4.19.10, ŚB 4.25.17, ŚB 4.25.45, ŚB 4.25.46, ŚB 4.26.21, ŚB 4.27.21, ŚB 4.28.2, ŚB 4.28.18, ŚB 4.28.58, ŚB 4.28.58, ŚB 4.29.5, ŚB 4.29.15, ŚB 4.29.26-27, ŚB 4.29.Text 29.1b, ŚB 4.30.4, ŚB 4.30.38, ŚB 4.31.17, ŚB 4.31.28, ŚB 5.1.19, ŚB 5.1.36, ŚB 5.5.21-22, ŚB 6.10.3, ŚB 6.13.17, ŚB 6.17.26, ŚB 6.18.1, ŚB 6.18.59, ŚB 7.10.7, ŚB 8.5.25, ŚB 8.13.23, ŚB 9.21.30, ŚB 10.36.20, ŚB 10.63.14, ŚB 10.66.4, CC Ādi 4.118, CC Madhya 14.187, Śrī brahma-saṁhitā 5.20, Śrī brahma-saṁhitā 5.20
on the contrary — ŚB 3.16.29
in fact — ŚB 3.25.32, ŚB 3.26.43, ŚB 3.26.44, ŚB 11.7.6
as to — ŚB 4.2.3
of course — ŚB 4.22.49, ŚB 5.23.5, ŚB 6.6.5, ŚB 6.8.16, ŚB 8.9.26
but (because of misfortune) — ŚB 5.14.14
as well as — ŚB 8.5.39
on the other hand — ŚB 10.14.2, ŚB 10.17.4, ŚB 10.22.14, ŚB 10.24.20, ŚB 10.32.20, ŚB 10.41.10, ŚB 10.48.29, ŚB 10.51.31, ŚB 10.72.32, ŚB 11.6.48-49, ŚB 12.3.15, ŚB 12.12.51
and then — ŚB 10.24.35, ŚB 10.37.1-2
actually — ŚB 10.30.3