Skip to main content

Word for Word Index

bhramataḥ tu itaḥ tataḥ
the eyeballs, or the life air, moving here and there — ŚB 10.12.31
buddhaḥ tu
also Lord Buddha — ŚB 6.8.19
dharmaḥ tu
Dharma, however — ŚB 9.23.22
tu ekam
only one — ŚB 9.24.47-48
indriya-kāmaḥ tu
but one who desires strong sense organs — ŚB 2.3.2-7
kabandhaḥ tu
but the headless body — ŚB 8.9.25
khāṇḍikyaḥ tu
also a son named Khāṇḍikya — ŚB 9.13.20-21
kim tu
but — ŚB 5.1.16, ŚB 5.14.40
kāmaḥ tu
but one who desires in that way — ŚB 2.3.2-7
vidyā-kāmaḥ tu
but one who desires education — ŚB 2.3.2-7
kṛṣṇaḥ tu
in the meantime — ŚB 10.9.22
Lord Kṛṣṇa — ŚB 10.10.26
but Lord Kṛṣṇa — CC Ādi 5.79
manoḥ tu
of Svāyambhuva Manu — ŚB 4.1.1
merudevyām tu
in the womb of Merudevī, the wife of — ŚB 1.3.13
na tu
but not — CC Madhya 20.59, CC Antya 4.69, CC Antya 16.26
pūrvam tu
before that — ŚB 10.6.15-17
pṛṣadhraḥ tu
among them, Pṛṣadhra — ŚB 9.2.3
somaḥ tu retaḥ
Your semen is the sacrifice called somaŚB 3.13.38
ṛkṣa-rājaḥ tu
the king in the form of a bear also — ŚB 8.21.8
tu
but — Bg. 1.2, Bg. 1.7, Bg. 1.10, Bg. 2.5, Bg. 2.12, Bg. 2.17, Bg. 2.39, Bg. 2.64, Bg. 3.7, Bg. 3.13, Bg. 3.17, Bg. 3.28, Bg. 3.42, Bg. 5.2, Bg. 5.6, Bg. 5.14, Bg. 5.16, Bg. 6.6, Bg. 6.16, Bg. 6.35, Bg. 6.36, Bg. 7.5, Bg. 7.12, Bg. 7.18, Bg. 7.23, Bg. 7.26, Bg. 7.28, Bg. 8.16, Bg. 8.20, Bg. 8.22, Bg. 9.1, Bg. 9.13, Bg. 9.24, Bg. 9.29, Bg. 10.40, Bg. 11.8, Bg. 11.54, Bg. 12.3-4, Bg. 12.6-7, Bg. 12.20, Bg. 13.26, Bg. 14.8, Bg. 14.9, Bg. 14.14, Bg. 14.16, Bg. 15.17, Bg. 17.1, Bg. 17.12, Bg. 17.21, Bg. 18.6, Bg. 18.7, Bg. 18.11, Bg. 18.12, Bg. 18.16, Bg. 18.21, Bg. 18.22, Bg. 18.24, Bg. 18.34, Bg. 18.36, ŚB 1.1.5, ŚB 1.1.19, ŚB 1.2.24, ŚB 1.3.7, ŚB 1.3.28, ŚB 1.4.5, ŚB 1.5.23, ŚB 1.7.31, ŚB 1.8.15, ŚB 1.8.50, ŚB 1.9.29, ŚB 1.11.28, ŚB 1.13.45, ŚB 1.13.46, ŚB 1.13.59, ŚB 1.14.5, ŚB 1.18.2, ŚB 1.18.46, ŚB 1.19.1, ŚB 2.1.15, ŚB 2.1.28, ŚB 2.2.7, ŚB 2.2.19, ŚB 2.2.25, ŚB 2.3.2-7, ŚB 2.3.2-7, ŚB 2.3.9, ŚB 2.3.12, ŚB 2.3.23, ŚB 2.3.23, ŚB 2.4.9, ŚB 2.4.9, ŚB 2.5.23, ŚB 2.5.23, ŚB 2.5.26-29, ŚB 2.5.26-29, ŚB 2.5.31, ŚB 2.5.39, ŚB 2.5.40-41, ŚB 2.5.40-41, ŚB 2.6.5, ŚB 2.6.20, ŚB 2.6.21, ŚB 2.6.37, ŚB 2.7.6, ŚB 2.7.27, ŚB 2.7.36, ŚB 2.7.39, ŚB 2.8.20, ŚB 2.9.26, ŚB 2.10.37-40, ŚB 2.10.46, ŚB 3.1.6, ŚB 3.1.8, ŚB 3.1.12, ŚB 3.1.24, ŚB 3.1.40, ŚB 3.2.11, ŚB 3.2.21, ŚB 3.5.14, ŚB 3.5.26, ŚB 3.5.47, ŚB 3.9.5, ŚB 3.9.32, ŚB 3.9.36, ŚB 3.10.14, ŚB 3.10.15, ŚB 3.10.15, ŚB 3.10.16, ŚB 3.10.16, ŚB 3.10.17, ŚB 3.10.26, ŚB 3.10.27, ŚB 3.10.27, ŚB 3.11.6, ŚB 3.11.6, ŚB 3.11.37, ŚB 3.12.54, ŚB 3.12.57, ŚB 3.13.14, ŚB 3.13.36, ŚB 3.14.2, ŚB 3.14.33, ŚB 3.15.1, ŚB 3.15.23, ŚB 3.15.36, ŚB 3.15.38, ŚB 3.16.3, ŚB 3.16.24, ŚB 3.16.33, ŚB 3.17.2, ŚB 3.18.17, ŚB 3.20.46, ŚB 3.22.10, ŚB 3.25.37, ŚB 3.27.23, ŚB 3.31.44, ŚB 3.32.16, ŚB 4.1.33, ŚB 4.1.34, ŚB 4.1.62, ŚB 4.1.65, ŚB 4.2.10, ŚB 4.2.18, ŚB 4.3.2, ŚB 4.5.6, ŚB 4.5.10, ŚB 4.6.40, ŚB 4.6.49, ŚB 4.7.4, ŚB 4.7.24, ŚB 4.8.2, ŚB 4.8.35, ŚB 4.9.22, ŚB 4.10.3, ŚB 4.22.2, ŚB 4.23.15, ŚB 4.23.27, ŚB 4.24.18, ŚB 4.27.20, ŚB 4.29.18-20, ŚB 4.29.57, ŚB 4.30.10, ŚB 4.30.27, ŚB 4.30.49, ŚB 5.7.1, ŚB 5.8.1, ŚB 5.8.7, ŚB 5.8.29, ŚB 5.9.1-2, ŚB 5.9.11, ŚB 5.13.3, ŚB 5.13.12, ŚB 5.13.15, ŚB 5.13.21, ŚB 5.14.2, ŚB 5.16.22, ŚB 5.17.8, ŚB 5.17.12, ŚB 5.17.15, ŚB 5.20.30, ŚB 5.20.38, ŚB 5.21.15, ŚB 5.23.5, ŚB 5.23.5, ŚB 5.24.25, ŚB 5.26.5, ŚB 5.26.8, ŚB 5.26.9, ŚB 5.26.10, ŚB 5.26.11, ŚB 5.26.13, ŚB 5.26.14, ŚB 5.26.15, ŚB 5.26.16, ŚB 5.26.17, ŚB 5.26.18, ŚB 5.26.19, ŚB 5.26.20, ŚB 5.26.21, ŚB 5.26.22, ŚB 5.26.23, ŚB 5.26.24, ŚB 5.26.25, ŚB 5.26.26, ŚB 5.26.27, ŚB 5.26.28, ŚB 5.26.29, ŚB 5.26.30, ŚB 5.26.31, ŚB 5.26.32, ŚB 5.26.33, ŚB 5.26.34, ŚB 5.26.35, ŚB 5.26.36, ŚB 5.26.37, ŚB 6.1.24, ŚB 6.1.50, ŚB 6.3.19, ŚB 6.5.10, ŚB 6.6.7, ŚB 6.6.7, ŚB 6.6.10-11, ŚB 6.6.23, ŚB 6.6.29-31, ŚB 6.6.32, ŚB 6.6.33-36, ŚB 6.8.36, ŚB 6.12.33, ŚB 6.14.6, ŚB 6.14.14, ŚB 6.18.15, ŚB 6.18.60, ŚB 7.2.45, ŚB 7.2.55, ŚB 7.5.50, ŚB 7.7.6, ŚB 7.7.23, ŚB 7.7.43, ŚB 7.8.15, ŚB 7.8.52, ŚB 7.9.10, ŚB 7.9.20, ŚB 7.9.23, ŚB 7.9.25, ŚB 7.9.26, ŚB 7.9.32, ŚB 7.9.35, ŚB 7.9.46, ŚB 7.9.46, ŚB 7.11.18-20, ŚB 7.11.28, ŚB 7.12.24, ŚB 7.13.1, ŚB 7.14.34, ŚB 7.15.42, ŚB 8.1.20, ŚB 8.1.24, ŚB 8.5.1, ŚB 8.5.28, ŚB 8.5.33, ŚB 8.5.35, ŚB 8.5.42, ŚB 8.6.22-23, ŚB 8.6.31, ŚB 8.7.30, ŚB 8.8.5, ŚB 8.12.23, ŚB 8.14.1, ŚB 8.20.25-29, ŚB 8.22.20, ŚB 8.23.24, ŚB 8.24.17, ŚB 8.24.51, ŚB 9.2.5-6, ŚB 9.2.10, ŚB 9.2.19, ŚB 9.2.20, ŚB 9.2.35-36, ŚB 9.3.11, ŚB 9.3.21, ŚB 9.6.3, ŚB 9.6.4, ŚB 9.6.47, ŚB 9.10.47, ŚB 9.11.5, ŚB 9.12.3-4, ŚB 9.12.8, ŚB 9.12.13, ŚB 9.13.13, ŚB 9.13.20-21, ŚB 9.13.22, ŚB 9.15.23, ŚB 9.15.34, ŚB 9.16.24, ŚB 9.23.33, ŚB 9.24.37, ŚB 9.24.51, ŚB 9.24.53-55, ŚB 10.3.22, ŚB 10.6.22-23, ŚB 10.8.27, ŚB 10.9.5, ŚB 10.12.38, ŚB 10.14.34, ŚB 10.24.19, ŚB 10.28.1, ŚB 10.29.12, ŚB 10.41.25, ŚB 10.42.26-27, ŚB 10.54.47, ŚB 10.55.33, ŚB 10.56.36, ŚB 10.57.38-39, ŚB 10.60.42, ŚB 10.61.4, ŚB 10.61.29, ŚB 10.63.22, ŚB 10.63.30, ŚB 10.64.35, ŚB 10.67.18, ŚB 10.68.11, ŚB 10.68.14-15, ŚB 10.68.22, ŚB 10.69.20-22, ŚB 10.70.3, ŚB 10.71.6, ŚB 10.74.42, ŚB 10.77.15, ŚB 10.77.21, ŚB 10.77.31, ŚB 10.78.11, ŚB 10.79.24, ŚB 10.84.40, ŚB 10.85.15, ŚB 10.87.38, ŚB 10.90.37, ŚB 11.3.45, ŚB 11.5.14, ŚB 11.6.9, ŚB 11.6.18, ŚB 11.11.7, ŚB 11.11.19, ŚB 11.18.40-41, ŚB 11.21.15, ŚB 11.23.6, ŚB 11.23.50, ŚB 11.23.51, ŚB 11.23.55, ŚB 11.24.19, ŚB 11.25.25, ŚB 11.25.27, ŚB 11.25.27, ŚB 11.25.29, ŚB 11.27.14, ŚB 11.27.14, ŚB 11.27.19, ŚB 11.28.34, ŚB 11.28.36, ŚB 11.31.10, ŚB 12.1.1-2, ŚB 12.1.18, ŚB 12.3.14, ŚB 12.5.2, ŚB 12.8.2-5, CC Ādi 2.67, CC Ādi 2.74, CC Ādi 5.39, CC Ādi 5.77, CC Ādi 5.77, CC Ādi 7.118, CC Madhya 6.165, CC Madhya 9.33, CC Madhya 9.33, CC Madhya 9.117, CC Madhya 9.143, CC Madhya 9.146, CC Madhya 15.170, CC Madhya 20.113, CC Madhya 20.116, CC Madhya 20.156, CC Madhya 20.251, CC Madhya 20.251, CC Madhya 20.275, CC Madhya 20.310, CC Madhya 21.33, CC Madhya 22.50, CC Madhya 22.136, CC Madhya 22.137-139, CC Madhya 23.67, CC Madhya 23.95-98, CC Madhya 23.108, CC Madhya 23.113, CC Madhya 25.134, CC Antya 1.186, CC Antya 20.47, Īśo 6
only — Bg. 2.14, ŚB 3.4.28
indeed — Bg. 2.16, ŚB 3.5.50, ŚB 3.10.19, ŚB 3.18.7, ŚB 3.20.10, ŚB 3.26.40, ŚB 3.32.8, ŚB 3.32.27, ŚB 5.2.15, ŚB 6.14.54, ŚB 6.16.27, ŚB 6.18.12-13, ŚB 6.18.16, ŚB 6.18.40, ŚB 6.18.74, ŚB 6.19.11, ŚB 7.1.8, ŚB 7.5.56-57, ŚB 7.7.16, ŚB 7.7.47, ŚB 7.8.23, ŚB 7.10.6, ŚB 7.11.6, ŚB 7.11.15, ŚB 7.15.13, ŚB 7.15.14, ŚB 7.15.43-44, ŚB 7.15.53, ŚB 7.15.57, ŚB 7.15.71, ŚB 8.1.19, ŚB 8.1.21, ŚB 8.1.25, ŚB 8.1.33, ŚB 8.7.33, ŚB 8.8.5, ŚB 8.9.26, ŚB 8.10.29, ŚB 8.10.29, ŚB 8.10.32-34, ŚB 8.10.32-34, ŚB 8.11.17, ŚB 8.16.8, ŚB 8.16.47, ŚB 8.19.4, ŚB 8.24.58, ŚB 9.2.27, ŚB 9.4.18-20, ŚB 9.4.68, ŚB 9.6.10, ŚB 9.6.20, ŚB 9.7.9, ŚB 9.9.7, ŚB 9.9.16-17, ŚB 9.14.11, ŚB 9.15.2-3, ŚB 9.15.4, ŚB 9.15.25, ŚB 9.16.29, ŚB 9.16.37, ŚB 9.18.44, ŚB 9.20.38, ŚB 9.21.24, ŚB 9.21.34, ŚB 9.22.12-13, ŚB 9.22.29, ŚB 9.22.29, ŚB 9.22.30-31, ŚB 9.22.30-31, ŚB 9.22.39, ŚB 9.23.7-10, ŚB 9.23.7-10, ŚB 9.23.28, ŚB 9.23.29, ŚB 9.23.35-36, ŚB 9.24.6-8, ŚB 9.24.41, ŚB 9.24.44, ŚB 9.24.46, ŚB 9.24.53-55, ŚB 9.24.56, ŚB 10.1.29, ŚB 10.4.2, ŚB 10.4.16, ŚB 10.5.1-2, ŚB 10.6.25-26, ŚB 10.12.14, ŚB 10.12.26, ŚB 10.12.29, ŚB 10.12.30, ŚB 10.12.44, ŚB 10.13.26, ŚB 10.14.2, ŚB 10.14.13, ŚB 10.14.30, ŚB 10.14.34, ŚB 10.20.47, ŚB 10.30.23, ŚB 10.41.14, ŚB 10.57.42, ŚB 10.61.18, ŚB 10.69.45, ŚB 10.76.33, ŚB 10.78.33, ŚB 10.78.37, ŚB 10.87.28, ŚB 11.4.21, ŚB 11.7.16, ŚB 11.8.19, ŚB 11.9.1, ŚB 11.9.5, ŚB 11.10.31, ŚB 11.11.2, ŚB 11.11.7, ŚB 11.11.7, ŚB 11.11.9, ŚB 11.11.29-32, ŚB 11.11.43-45, ŚB 11.11.43-45, ŚB 11.16.25, ŚB 11.16.26, ŚB 11.16.29, ŚB 11.17.16, ŚB 11.17.17, ŚB 11.17.18, ŚB 11.17.19, ŚB 11.17.39, ŚB 11.17.48, ŚB 11.18.7, ŚB 11.18.10, ŚB 11.18.31, ŚB 11.18.36, ŚB 11.19.2, ŚB 11.19.40-45, ŚB 11.19.40-45, ŚB 11.20.4, ŚB 11.20.7, ŚB 11.20.8, ŚB 11.21.2, ŚB 11.30.37, ŚB 12.3.29, ŚB 12.4.2, ŚB 12.4.32, ŚB 12.6.30-31, ŚB 12.10.16, ŚB 12.12.64, CC Ādi 1.62
however — Bg. 3.32, ŚB 1.18.30, ŚB 2.7.30, ŚB 2.10.24, ŚB 3.18.15, ŚB 5.19.5, ŚB 6.3.33, ŚB 6.4.1-2, ŚB 6.9.5, ŚB 6.12.25, ŚB 7.8.53, ŚB 9.6.21, ŚB 9.18.23, ŚB 10.13.12, ŚB 10.14.33, ŚB 10.23.40, ŚB 10.47.34, ŚB 10.49.19, ŚB 10.50.7-8, ŚB 10.54.18, ŚB 10.66.5, ŚB 10.66.17, ŚB 10.68.38, ŚB 10.72.22, ŚB 10.81.6-7, ŚB 10.81.14, ŚB 10.83.19, ŚB 10.88.1, ŚB 11.7.28, ŚB 11.8.20, ŚB 11.17.56, ŚB 11.23.3, ŚB 11.28.29, ŚB 11.30.49, ŚB 12.12.66, CC Madhya 18.116, CC Madhya 25.80
also — Bg. 3.42, ŚB 2.7.28, ŚB 3.13.16, ŚB 3.13.35, ŚB 3.31.13, ŚB 4.1.13, ŚB 4.1.42, ŚB 4.1.49-52, ŚB 5.12.11, ŚB 6.14.37, ŚB 6.18.49, ŚB 9.17.17, ŚB 11.21.43, CC Ādi 3.63
and — Bg. 6.45, Bg. 8.23, ŚB 3.21.12, ŚB 4.1.37, ŚB 6.8.8-10, ŚB 6.19.26-28, ŚB 8.6.25, ŚB 9.6.1, ŚB 9.7.1, ŚB 9.24.26, ŚB 10.18.24, ŚB 10.20.41, ŚB 10.24.20, ŚB 10.28.10, ŚB 10.28.16, ŚB 10.28.17, ŚB 10.30.17, ŚB 10.40.12, ŚB 10.40.13-14, ŚB 10.44.41, ŚB 10.45.12, ŚB 10.49.7, ŚB 10.53.1, ŚB 10.55.1, ŚB 10.60.2, ŚB 10.68.11, ŚB 10.68.52, ŚB 10.71.41-42, ŚB 10.72.1-2, ŚB 10.75.4-7, ŚB 10.75.8, ŚB 10.79.1, ŚB 10.79.19-21, ŚB 10.80.4, ŚB 10.81.12, ŚB 10.84.59, ŚB 10.84.66, ŚB 10.85.10, ŚB 10.86.15, ŚB 10.89.14-17, ŚB 10.89.21, ŚB 10.89.25, ŚB 10.90.11, ŚB 10.90.38, ŚB 11.2.3, ŚB 11.5.22, ŚB 11.22.40, ŚB 11.24.4, ŚB 11.24.17, ŚB 11.24.18, ŚB 11.25.6, ŚB 11.25.12, ŚB 11.25.22, ŚB 11.26.33, ŚB 11.27.16-17, ŚB 11.27.25-26, ŚB 11.27.29, ŚB 11.30.8, ŚB 11.30.18, ŚB 11.30.19, ŚB 11.31.26, ŚB 12.1.4, ŚB 12.1.6-8, ŚB 12.1.12, ŚB 12.1.19, ŚB 12.1.21-26, ŚB 12.1.21-26, ŚB 12.1.21-26, ŚB 12.1.34, ŚB 12.2.5, ŚB 12.2.26, ŚB 12.2.27-28, ŚB 12.2.27-28, ŚB 12.2.31, ŚB 12.2.34, ŚB 12.3.24, ŚB 12.4.5, ŚB 12.4.6, ŚB 12.4.14, ŚB 12.6.45, ŚB 12.6.57, ŚB 12.6.75, ŚB 12.11.19, ŚB 12.12.31-33, ŚB 12.13.4-9, ŚB 12.13.4-9, ŚB 12.13.4-9, CC Madhya 19.206
certainly — Bg. 17.7, ŚB 5.4.4, ŚB 5.5.1, ŚB 5.5.23, ŚB 5.17.6, ŚB 5.18.34, ŚB 5.19.25, ŚB 6.16.43, ŚB 9.21.1, ŚB 11.3.14, ŚB 11.4.2, CC Ādi 5.77, CC Madhya 20.251, CC Madhya 22.68
again — ŚB 1.3.42
due to — ŚB 3.6.30
expletive — ŚB 3.10.17
then — ŚB 3.16.9, ŚB 3.25.4, ŚB 3.26.29, ŚB 3.26.32, ŚB 3.26.60, ŚB 3.26.65, ŚB 3.31.2, ŚB 3.31.2, ŚB 3.31.3, ŚB 4.6.8, ŚB 4.9.10, ŚB 4.9.12, ŚB 4.9.23, ŚB 4.9.29, ŚB 4.11.12, ŚB 4.14.9, ŚB 4.14.36, ŚB 4.14.45, ŚB 4.14.46, ŚB 4.15.4, ŚB 4.15.26, ŚB 4.16.19, ŚB 4.17.32, ŚB 4.19.1, ŚB 4.19.10, ŚB 4.25.17, ŚB 4.25.45, ŚB 4.25.46, ŚB 4.26.21, ŚB 4.27.21, ŚB 4.28.2, ŚB 4.28.18, ŚB 4.28.58, ŚB 4.28.58, ŚB 4.29.5, ŚB 4.29.15, ŚB 4.29.26-27, ŚB 4.29.Text 29.1b, ŚB 4.30.4, ŚB 4.30.38, ŚB 4.31.17, ŚB 4.31.28, ŚB 5.1.19, ŚB 5.1.36, ŚB 5.5.21-22, ŚB 6.10.3, ŚB 6.13.17, ŚB 6.17.26, ŚB 6.18.1, ŚB 6.18.59, ŚB 7.10.7, ŚB 8.5.25, ŚB 8.13.23, ŚB 9.21.30, ŚB 10.36.20, ŚB 10.63.14, ŚB 10.66.4, CC Ādi 4.118, CC Madhya 14.187
on the contrary — ŚB 3.16.29
in fact — ŚB 3.25.32, ŚB 3.26.43, ŚB 3.26.44, ŚB 11.7.6
as to — ŚB 4.2.3
of course — ŚB 4.22.49, ŚB 5.23.5, ŚB 6.6.5, ŚB 6.8.16, ŚB 8.9.26
but (because of misfortune) — ŚB 5.14.14
as well as — ŚB 8.5.39
on the other hand — ŚB 10.14.2, ŚB 10.17.4, ŚB 10.22.14, ŚB 10.24.20, ŚB 10.32.20, ŚB 10.41.10, ŚB 10.48.29, ŚB 10.51.31, ŚB 10.72.32, ŚB 11.6.48-49, ŚB 12.3.15, ŚB 12.12.51
and then — ŚB 10.24.35, ŚB 10.37.1-2
actually — ŚB 10.30.3