Skip to main content

ŚB 11.27.47

Devanagari

इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम् ।
उद्वासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिर्ज्योतिषि तत् पुन: ॥ ४७ ॥

Text

iti śeṣāṁ mayā dattāṁ
śirasy ādhāya sādaram
udvāsayec ced udvāsyaṁ
jyotir jyotiṣi tat punaḥ

Synonyms

iti — thus praying; śeṣām — the remnants; mayā — by Me; dattām — given; śirasi — on one’s head; ādhāya — placing; sa-ādaram — respectfully; udvāsayet — should send the Deity away; cet — if; udvāsyam — if such is meant to be performed; jyotiḥ — the light; jyotiṣi — within the light; tat — that; punaḥ — once again.

Translation

Praying in this way, the devotee should respectfully place upon his head the remnants I offer to him. And if the particular Deity is meant to be sent away at the end of the worship, then this should be performed, the devotee once again placing the light of the Deity’s presence inside the light of the lotus within his own heart.