Skip to main content

ŚB 11.23.8

Devanagari

दु:शीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवा: ।
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन् प्रियम् ॥ ८ ॥

Text

duḥśīlasya kadaryasya
druhyante putra-bāndhavāḥ
dārā duhitaro bhṛtyā
viṣaṇṇā nācaran priyam

Synonyms

duḥśīlasya — having a bad character; kadaryasya — toward the miser; druhyante — they developed enmity; putra — his sons; bāndhavāḥ — and in-laws; dārāḥ — his wife; duhitaraḥ — his daughters; bhṛtyāḥ — the servants; visaṇṇāḥ — disgusted; na ācaran — they did not act; priyam — affectionately.

Translation

Since he was so hardhearted and miserly, his sons, in-laws, wife, daughters and servants began to feel inimical toward him. Becoming disgusted, they would never treat him with affection.