Skip to main content

ŚB 10.9.16

Devanagari

यदासीत्तदपि न्यूनं तेनान्यदपि सन्दधे ।
तदपि द्‌व्यङ्गुलं न्यूनं यद् यदादत्त बन्धनम् ॥ १६ ॥

Text

yadāsīt tad api nyūnaṁ
tenānyad api sandadhe
tad api dvy-aṅgulaṁ nyūnaṁ
yad yad ādatta bandhanam

Synonyms

yadā — when; āsīt — became; tat api — even the new rope that had been joined; nyūnam — still short; tena — then, with the second rope; anyat api — another rope also; sandadhe — she joined; tat api — that also; dvi-aṅgulam — by a measurement of two fingers; nyūnam — remained short; yat yat ādatta — in this way, one after another, whatever ropes she joined; bandhanam — for binding Kṛṣṇa.

Translation

This new rope also was short by a measurement of two fingers, and when another rope was joined to it, it was still two fingers too short. As many ropes as she joined, all of them failed; their shortness could not be overcome.