Skip to main content

ŚB 10.78.9

Devanagari

गदानिर्भिन्नहृदय उद्वमन् रुधिरं मुखात् ।
प्रसार्य केशबाह्वङ्‍‍घ्रीन् धरण्यां न्यपतद् व्यसु: ॥ ९ ॥

Text

gadā-nirbhinna-hṛdaya
udvaman rudhiraṁ mukhāt
prasārya keśa-bāhv-aṅghrīn
dharaṇyāṁ nyapatad vyasuḥ

Synonyms

gadā — by the club; nirbhinna — broken to pieces; hṛdayaḥ — his heart; udvaman — vomiting; rudhiram — blood; mukhāt — from his mouth; prasārya — thrusting outward; keśa — his hair; bāhu — arms; aṅghrīn — and legs; dharaṇyām — on the ground; nyapatat — he fell; vyasuḥ — lifeless.

Translation

His heart shattered by the club’s blow, Dantavakra vomited blood and fell lifeless to the ground, his hair disheveled and his arms and legs sprawling.