Skip to main content

ŚB 10.78.39

Devanagari

तं पापं जहि दाशार्ह तन्न: शुश्रूषणं परम् ।
पूयशोणितविन् मूत्रसुरामांसाभिवर्षिणम् ॥ ३९ ॥

Text

taṁ pāpaṁ jahi dāśārha
tan naḥ śuśrūṣaṇaṁ param
pūya-śoṇita-vin-mūtra-
surā-māṁsābhivarṣiṇam

Synonyms

tam — that; pāpam — sinful person; jahi — please kill; dāśārha — O descendant of Daśārha; tat — that; naḥ — to us; śuśrūṣaṇam — service; param — best; pūya — pus; śoṇita — blood; vit — feces; mūtra — urine; surā — wine; māṁsa — and meat; abhivarṣiṇam — who pours down.

Translation

O descendant of Daśārha, please kill that sinful demon, who pours down pus, blood, feces, urine, wine and meat upon us. This is the best service You can do for us.