Skip to main content

ŚB 10.78.11

Devanagari

विदूरथस्तु तद्भ्राता भ्रातृशोकपरिप्लुत: ।
आगच्छदसिचर्माभ्यामुच्छ्वसंस्तज्जिघांसया ॥ ११ ॥

Text

vidūrathas tu tad-bhrātā
bhrātṛ-śoka-pariplutaḥ
āgacchad asi-carmābhyām
ucchvasaṁs taj-jighāṁsayā

Synonyms

vidūrathaḥ — Vidūratha; tu — but; tat — his, Dantavakra’s; bhrātā — brother; bhrātṛ — for his brother; śoka — in sorrow; pariplutaḥ — submerged; āgacchat — came forward; asi — with sword; carmābhyām — and shield; ucchvasan — breathing heavily; tat — Him, Lord Kṛṣṇa; jighāṁsayā — wanting to kill.

Translation

But then Dantavakra’s brother Vidūratha, immersed in sorrow over his brother’s death, came forward breathing heavily, sword and shield in hand. He wanted to kill the Lord.