Skip to main content

ŚB 10.77.16

Devanagari

हाहाकारो महानासीद् भूतानां तत्र पश्यताम् ।
निनद्य सौभराडुच्चैरिदमाह जनार्दनम् ॥ १६ ॥

Text

hāhā-kāro mahān āsīd
bhūtānāṁ tatra paśyatām
ninadya saubha-rāḍ uccair
idam āha janārdanam

Synonyms

hāhā-kāraḥ — a cry of dismay; mahān — great; āsīt — arose; bhūtānām — among the living beings; tatra — there; paśyatām — who were witnessing; ninadya — roaring; saubha-rāṭ — the lord of Saubha; uccaiḥ — loudly; idam — this; āha — said; janārdanam — to Lord Kṛṣṇa.

Translation

Those who witnessed this all cried out in dismay. Then the master of Saubha roared loudly and addressed Lord Janārdana.