Skip to main content

ŚB 10.77.1

Devanagari

श्रीशुक उवाच
स उपस्पृश्य सलिलं दंशितो धृतकार्मुक: ।
नय मां द्युमत: पार्श्वं वीरस्येत्याह सारथिम् ॥ १ ॥

Text

śrī-śuka uvāca
sa upaspṛśya salilaṁ
daṁśito dhṛta-kārmukaḥ
naya māṁ dyumataḥ pārśvaṁ
vīrasyety āha sārathim

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; saḥ — He (Pradyumna); upaspṛśya — touching; salilam — water; daṁśitaḥ — fastening His armor; dhṛta — taking up; kārmukaḥ — His bow; naya — take; mam — Me; dyumataḥ — of Dyumān; pārśvam — to the side; vīrasya — of the hero; iti — thus; āha — He spoke; sārathim — to His driver.

Translation

Śukadeva Gosvāmī said: After refreshing Himself with water, putting on His armor and picking up His bow, Lord Pradyumna told His driver, “Take Me back to where the hero Dyumān is standing.”

Purport

Pradyumna was eager to rectify the discrepancy of His having left the battlefield when His chariot driver carried Him away unconscious.