Skip to main content

ŚB 10.76.21

Devanagari

बहुरूपैकरूपं तद् द‍ृश्यते न च द‍ृश्यते ।
मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत् ॥ २१ ॥

Text

bahu-rūpaika-rūpaṁ tad
dṛśyate na ca dṛśyate
māyā-mayaṁ maya-kṛtaṁ
durvibhāvyaṁ parair abhūt

Synonyms

bahu — with many; rūpa — forms; eka — with one; rūpam — form; tat — that (Saubha airship); dṛśyate — is seen; na — not; ca — and; dṛśyate — is seen; māyā-mayam — magical; maya — by Maya Dānava; kṛtam — made; durvibhāvyam — impossible to find; paraiḥ — by the enemy (the Yādavas); abhūt — it became.

Translation

At one moment the magic airship built by Maya Dānava appeared in many identical forms, and the next moment it was again only one. Sometimes it was visible, and sometimes not. Thus Śālva’s opponents could never be sure where it was.