Skip to main content

ŚB 10.62.23-24

Devanagari

परार्ध्यवास:स्रग्गन्धधूपदीपासनादिभि: ।
पानभोजनभक्ष्यैश्च वाक्यै: शुश्रूषणार्चित: ॥ २३ ॥
गूढ: कन्यापुरे शश्वत्प्रवृद्धस्‍नेहया तया ।
नाहर्गणान् स बुबुधे ऊषयापहृतेन्द्रिय: ॥ २४ ॥

Text

parārdhya-vāsaḥ-srag-gandha-
dhūpa-dīpāsanādibhiḥ
pāna-bhojana-bhakṣyaiś ca
vākyaiḥ śuśrūṣaṇārcitaḥ
gūḍhaḥ kanyā-pure śaśvat-
pravṛddha-snehayā tayā
nāhar-gaṇān sa bubudhe
ūṣayāpahṛtendriyaḥ

Synonyms

parārdhya — priceless; vāsaḥ — with garments; srak — garlands; gandha — fragrances; dhūpa — incense; dīpa — lamps; āsana — sitting places; ādibhiḥ — and so on; pāna — with beverages; bhojana — food that is chewed; bhakṣyaiḥ — food that is not chewed; ca — also; vākyaiḥ — with words; śuśrūṣaṇa — by faithful service; arcitaḥ — worshiped; gūḍhaḥ — kept hidden; kanyā-pure — in the quarters for unmarried girls; śaśvat — continuously; pravṛddha — greatly increasing; snehayā — whose affection; tayā — by her; na — not; ahaḥ-gaṇān — the days; saḥ — He; bubudhe — noticed; ūṣayā — by Ūṣā; apahṛta — diverted; indriyaḥ — His senses.

Translation

Ūṣā worshiped Aniruddha with faithful service, offering Him priceless garments, along with garlands, fragrances, incense, lamps, sitting places and so on. She also offered Him beverages, all types of food, and sweet words. As He thus remained hidden in the young ladies’ quarters, Aniruddha did not notice the passing of the days, for His senses were captivated by Ūṣā, whose affection for Him ever increased.