Skip to main content

ŚB 10.61.7

Devanagari

तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्‍त्रीणां पुरोदिता: ।
अष्टौ महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृणामि ते ॥ ७ ॥

Text

tāsāṁ yā daśa-putrāṇāṁ
kṛṣṇa-strīṇāṁ puroditāḥ
aṣṭau mahiṣyas tat-putrān
pradyumnādīn gṛṇāmi te

Synonyms

tāsām — among those; yāḥ — who; daśa — having ten; putrāṇām — sons; kṛṣṇa-strīṇām — wives of Lord Kṛṣṇa; purā — previously; uditāḥ — mentioned; aṣṭau — eight; mahiṣyaḥ — chief queens; tat — their; putrān — sons; pradyumna-ādīn — headed by Pradyumna; gṛṇāmi — I shall recite; te — for you.

Translation

Among Lord Kṛṣṇa’s wives, each of whom had ten sons, I previously mentioned eight principal queens. I shall now recite for you the names of those eight queens’ sons, headed by Pradyumna.