Skip to main content

ŚB 10.61.19

Devanagari

एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवु: कोटिशो नृप ।
मातर: कृष्णजातीनां सहस्राणि च षोडश ॥ १९ ॥

Text

eteṣāṁ putra-pautrāś ca
babhūvuḥ koṭiśo nṛpa
mātaraḥ kṛṣṇa-jātīnāṁ
sahasrāṇi ca ṣoḍaśa

Synonyms

eteṣām — of these; putra — sons; pautrāḥ — and grandsons; ca — and; babhūvuḥ — were born; koṭiśaḥ — by the tens of millions; nṛpa — O King; mātaraḥ — the mothers; kṛṣṇa-jātīnām — of the descendants of Lord Kṛṣṇa; sahasrāṇi — thousands; ca — and; ṣoḍaśa — sixteen.

Translation

My dear King, the sons and grandsons of Lord Kṛṣṇa’s children numbered in the tens of millions. Sixteen thousand mothers gave rise to this dynasty.