Skip to main content

ŚB 10.60.16

Devanagari

वैदर्भ्येतदविज्ञाय त्वयादीर्घसमीक्षया ।
वृता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभि: श्लाघिता मुधा ॥ १६ ॥

Text

vaidarbhy etad avijñāya
tvayādīrgha-samīkṣayā
vṛtā vayaṁ guṇair hīnā
bhikṣubhiḥ ślāghitā mudhā

Synonyms

vaidarbhi — O princess of Vidarbha; etat — this; avijñāya — not knowing; tvayā — by you; adīrgha-samīkṣayā — without long-range vision; vṛtāḥ — chosen; vayam — We; guṇaiḥ — of good qualities; hīnāḥ — devoid; bhikṣubhiḥ — by beggars; ślāghitāḥ — praised; mudhā — out of their bewilderment.

Translation

O Vaidarbhī, not being farsighted, you didn’t realize this, and therefore you chose Us as your husband, even though We have no good qualities and are glorified only by deluded beggars.