Skip to main content

ŚB 10.6.2

Devanagari

कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी ।
शिशूंश्चचार निघ्नन्ती पुरग्रामव्रजादिषु ॥ २ ॥

Text

kaṁsena prahitā ghorā
pūtanā bāla-ghātinī
śiśūṁś cacāra nighnantī
pura-grāma-vrajādiṣu

Synonyms

kaṁsena — by King Kaṁsa; prahitā — engaged previously; ghorā — very fierce; pūtanā — by the name Pūtanā; bāla-ghātinī — a Rākṣasī who killed; śiśūn — small babies; cacāra — wandered; nighnantī — killing; pura-grāma-vraja-ādiṣu — in towns, cities and villages here and there.

Translation

While Nanda Mahārāja was returning to Gokula, the same fierce Pūtanā whom Kaṁsa had previously engaged to kill babies was wandering about in the towns, cities and villages, doing her nefarious duty.