Skip to main content

ŚB 10.58.23

Devanagari

तथावदद् गुडाकेशो वासुदेवाय सोऽपि ताम् ।
रथमारोप्य तद् विद्वान् धर्मराजमुपागमत् ॥ २३ ॥

Text

tathāvadad guḍākeśo
vāsudevāya so ’pi tām
ratham āropya tad-vidvān
dharma-rājam upāgamat

Synonyms

tathā — thus; avadat — said; guḍākeśaḥ — Arjuna; vāsudevāya — to Lord Kṛṣṇa; saḥ — He; api — and; tām — her; ratham — on His chariot; āropya — taking up; tat — of all this; vidvān — already aware; dharma-rājam — to King Yudhiṣṭhira; upāgamat — He went.

Translation

[Śukadeva Gosvāmī continued:] Arjuna repeated all this to Lord Vāsudeva, who was already aware of it. The Lord then took Kālindī onto His chariot and went back to see King Yudhiṣṭhira.