Skip to main content

ŚB 10.53.13

Devanagari

हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्रितान् ।
प्रादाद् धेनूश्च विप्रेभ्यो राजा विधिविदां वर: ॥ १३ ॥

Text

hiraṇya-rūpya vāsāṁsi
tilāṁś ca guḍa-miśritān
prādād dhenūś ca viprebhyo
rājā vidhi-vidāṁ varaḥ

Synonyms

hiraṇya — gold; rūpya — silver; vāsāṁsi — and clothing; tilān — sesame seeds; ca — and; guḍa — with raw sugar; miśritān — mixed; prādāt — gave; dhenūḥ — cows; ca — also; viprebhyaḥ — to the brāhmaṇas; rājā — the king Bhīṣmaka; vidhi — regulative principles; vidām — of those who know; varaḥ — the best.

Translation

Outstanding in his knowledge of regulative principles, the King rewarded the brāhmaṇas with gold, silver, clothing, cows and sesame seeds mixed with raw sugar.