Skip to main content

ŚB 10.51.7

Devanagari

हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरीणा स पदे पदे ।
नीतो दर्शयता दूरं यवनेशोऽद्रिकन्दरम् ॥ ७ ॥

Text

hasta-prāptam ivātmānaṁ
harīṇā sa pade pade
nīto darśayatā dūraṁ
yavaneśo ’dri-kandaram

Synonyms

hasta — in his hands; prāptam — reached; iva — as if; ātmānam — Himself; hariṇā — by Lord Kṛṣṇa; saḥ — he; pade pade — at each step; nītaḥ — brought; darśayatā — by Him who was showing; dūram — far; yavana-īśaḥ — the King of the Yavanas; adri — in a mountain; kandaram — to a cave.

Translation

Appearing virtually within reach of Kālayavana’s hands at every moment, Lord Hari led the King of the Yavanas far away to a mountain cave.