Skip to main content

ŚB 10.46.44

Devanagari

एवं निशा सा ब्रुवतोर्व्यतीता
नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् ।
गोप्य: समुत्थाय निरूप्य दीपान्
वास्तून् समभ्यर्च्य दधीन्यमन्थन् ॥ ४४ ॥

Text

evaṁ niśā sā bruvator vyatītā
nandasya kṛṣṇānucarasya rājan
gopyaḥ samutthāya nirūpya dīpān
vāstūn samabhyarcya daudhīny amanthun

Synonyms

evam — in this way; niśā — the night; — that; bruvatoḥ — as they were both speaking; vyatītā — was finished; nandasya — Nanda Mahārāja; kṛṣṇa-anucarasya — and the servant of Kṛṣṇa (Uddhava); rājan — O King (Parīkṣit); gopyaḥ — the cowherd women; samutthāya — rising from sleep; nirūpya — lighting; dīpān — lamps; vāstūn — the domestic deities; samabhyarcya — worshiping; dadhīni — curds; amanthan — churned.

Translation

While Kṛṣṇa’s messenger continued speaking with Nanda, the night ended, O King. The women of the cowherd village rose from bed and, lighting lamps, worshiped their household deities. Then they began churning the yogurt into butter.