Skip to main content

ŚB 10.41.36

Devanagari

याताशु बालिशा मैवं प्रार्थ्यं यदि जिजीवीषा ।
बध्नन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति द‍ृप्तं राजकुलानि वै ॥ ३६ ॥

Text

yātāśu bāliśā maivaṁ
prārthyaṁ yadi jijīvīṣā
badhnanti ghnanti lumpanti
dṛptaṁ rāja-kulāni vai

Synonyms

yāta — go; āśu — quickly; bāliśaḥ — fools; — do not; evam — like this; prārthyam — beg; yadi — if; jijīviṣā — You have the desire to live; badhnanti — they tie up; ghnanti — kill; lumpanti — and loot (his house); dṛptam — one who is bold; rāja-kulāni — the King’s men; vai — indeed.

Translation

Fools, get out of here quickly! Don’t beg like this if You want to stay alive. When someone is too bold, the King’s men arrest him and kill him and take all his property.