Skip to main content

ŚB 10.34.3

Devanagari

गावो हिरण्यं वासांसि मधु मध्वन्नमाद‍ृता: ।
ब्राह्मणेभ्यो ददु: सर्वे देवो न: प्रीयतामिति ॥ ३ ॥

Text

gāvo hiraṇyaṁ vāsāṁsi
madhu madhv-annam ādṛtāḥ
brāhmaṇebhyo daduḥ sarve
devo naḥ prīyatām iti

Synonyms

gāvaḥ — cows; hiraṇyam — gold; vāsāṁsi — clothing; madhu — sweet-tasting; madhu — mixed with honey; annam — grains; ādṛtāḥ — respectfully; brāhmaṇebhyaḥ — to the brāhmaṇas; daduḥ — they gave; sarve — all of them; devaḥ — the lord; naḥ — with us; prīyatām — may be pleased; iti — thus praying.

Translation

The cowherd men gave the brāhmaṇas gifts of cows, gold, clothing and cooked grains mixed with honey. Then the cowherds prayed, “May the lord be pleased with us.”