Skip to main content

ŚB 10.22.5

Devanagari

एवं मासं व्रतं चेरु: कुमार्य: कृष्णचेतस: ।
भद्रकालीं समानर्चुर्भूयान्नन्दसुत: पति: ॥ ५ ॥

Text

evaṁ māsaṁ vrataṁ ceruḥ
kumāryaḥ kṛṣṇa-cetasaḥ
bhadrakālīṁ samānarcur
bhūyān nanda-sutaḥ patiḥ

Synonyms

evam — in this manner; māsam — an entire month; vratam — their vow; ceruḥ — they executed; kumāryaḥ — the girls; kṛṣṇa-cetasaḥ — their minds absorbed in Kṛṣṇa; bhadra-kālīm — the goddess Kātyāyanī; samānarcuḥ — they properly worshiped; bhūyāt — may He become; nanda-sutaḥ — the son of King Nanda; patiḥ — my husband.

Translation

Thus for an entire month the girls carried out their vow and properly worshiped the goddess Bhadrakālī, fully absorbing their minds in Kṛṣṇa and meditating upon the following thought: “May the son of King Nanda become my husband.”