Skip to main content

ŚB 10.16.54

Devanagari

श्रीशुक उवाच
इत्थं स नागपत्नीभिर्भगवान् समभिष्टुत: ।
मूर्च्छितं भग्नशिरसं विससर्जाङ्‍‍‍‍‍घ्रिकुट्टनै: ॥ ५४ ॥

Text

śrī-śuka uvāca
itthaṁ sa nāga-patnībhir
bhagavān samabhiṣṭutaḥ
mūrcchitaṁ bhagna-śirasaṁ
visasarjāṅghri-kuṭṭanaiḥ

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; ittham — in this way; saḥ — He, Lord Kṛṣṇa; nāga-patnībhiḥ — by the wives of Kāliya; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; samabhiṣṭutaḥ — fully praised; mūrcchitam — who was unconscious; bhagna-śirasam — his heads crushed; visasarja — He let go; aṅghri-kuṭṭanaiḥ — by the striking of His feet.

Translation

Śukadeva Gosvāmī said: Thus praised by the Nāgapatnīs, the Supreme Personality of Godhead released the serpent Kāliya, who had fallen unconscious, his heads battered by the striking of the Lord’s lotus feet.

Purport

According to Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, Lord Kṛṣṇa, upon reaching His decision, immediately jumped down from Kāliya’s hoods and stood before the serpent and his wives. We should remember that when Lord Kṛṣṇa executed these pastimes, He was just a young village boy in Vṛndāvana.