Skip to main content

CC Madhya 7.135

Text

prabhura anuvraji’ kūrma bahu dūra āilā
prabhu tāṅre yatna kari’ ghare pāṭhāilā

Synonyms

prabhura — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; anuvraji’ — following behind; kūrma — the brāhmaṇa named Kūrma; bahu — much; dūra — distance; āilā — came; prabhu — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — him; yatna kari’ — taking much care; ghare — to his home; pāṭhāilā — sent.

Translation

When Śrī Caitanya Mahāprabhu left, the brāhmaṇa Kūrma followed Him a great distance, but eventually Lord Caitanya took care to send him back home.