Skip to main content

CC Antya 7.167

Text

abhimāna-paṅka dhuñā bhaṭṭere śodhilā
sei-dvārā āra saba loke śikhāilā

Synonyms

abhimāna-paṅka — the mud of false pride; dhuñā — washing; bhaṭṭere śodhilā — purified Vallabha Bhaṭṭa; sei-dvārā — by that; āra saba — all other; loke — persons; śikhāilā — instructed.

Translation

The Lord purified Vallabha Bhaṭṭa by cleansing him of the mud of false pride. By such activities the Lord also instructed others.