Skip to main content

CC Antya 16.150

Text

eteka pralāpa kari’,premāveśe gaurahari,
saṅge lañā svarūpa-rāma-rāya
kabhu nāce, kabhu gāya,
bhāvāveśe mūrcchā yāya,
ei-rūpe rātri-dina yāya

Synonyms

eteka — so much; pralāpa kari’ — talking like a crazy man; prema-āveśe — in ecstatic love; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; saṅge lañā — taking with Him; svarūpa-rāma-rāya — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī and Rāmānanda Rāya; kabhu nāce — sometimes dances; kabhu gāya — sometimes sings; bhāva-āveśe — in ecstatic love; mūrcchā yāya — becomes unconscious; ei-rūpe — in this way; rātridina — the whole night and day; yāya — passes.

Translation

While thus speaking like a madman, Śrī Caitanya Mahāprabhu became full of ecstatic emotion. In the company of His two friends, Svarūpa Dāmodara Gosvāmī and Rāmānanda Rāya, He sometimes danced, sometimes sang and sometimes became unconscious in ecstatic love. Śrī Caitanya Mahāprabhu passed His days and nights in this way.