Skip to main content

바가바드 기따 있는 그대로 11.35

원문

에땃 츠루뜨바 바짜남 께샤바샤 etac chrutvā vacanaṁ keśavasya
끄리딴잘리르 베빠마나 끼리띠 kṛtāñjalir vepamānaḥ kirīṭī
나마스끄릿바 부야 에바하 끄리쉬남 namaskṛtvā bhūya evāha kṛṣṇaṁ
사-갇가담 비따-비따 쁘라남야 sa-gadgadaṁ bhīta-bhītaḥ praṇamya

동의어

산자야 우바짜: 산자야가 말했다, 에땃: 따라서, 스루뜨바: 듣고서, 바짜남: 연설, 께샤바샤: 끄리쉬나의, 끄리따-안잘리히: 두 손을 모아서, 베빠마나하: 떨며, 끼리띠: 아르주나, 나마스끄릿바: 절을 올리며, 부야하: 다시, 에바: 또한, 아하: 말했다, 끄리쉬남: 끄리쉬나에게, 사-갇가담: 더듬거리는 말로, 비따-비따하: 두려워하는, 쁘라남야: 절을 올리는.

번역

산자야가 드리따라쉬뜨라에게 말했습니다: 오 왕이시여, 최고인격신에게서 이러한 말씀을 듣고 난 후, 떨고 있던 아르주나는 두 손 모아 거듭 절을 올렸습니다. 그는 두려움에서 더듬거리며 다음과 같이 말했습니다.

주석

이미 설명한 것처럼 최고인격신의 우주적 형상으로 생겨난 상황 때문에 아르주나는 경이로움으로 당혹하게 되었다. 따라서 그는 끄리쉬나에게 친구로서가 아닌 경이에 찬 헌애자로서 연신 경배하며 더듬거리는 말로 기도하기 시작했다.