Skip to main content

ŚB 9.20.30

Devanagari

किरातहूणान् यवनान् पौण्ड्रान् कङ्कान् खशाञ्छकान् ।
अब्रह्मण्यनृपांश्चाहन् म्‍लेच्छान् दिग्विजयेऽखिलान् ॥ ३० ॥

Text

kirāta-hūṇān yavanān
pauṇḍrān kaṅkān khaśāñ chakān
abrahmaṇya-nṛpāṁś cāhan
mlecchān dig-vijaye ’khilān

Synonyms

kirāta — the black people called Kirātas (mostly the Africans); hūṇān — the Huns, the tribes from the far north; yavanān — the meat-eaters; pauṇḍrān — the Pauṇḍras; kaṅkān — the Kaṅkas; khaśān — the Mongolians; śakān — the Śakas; abrahmaṇya — against the brahminical culture; nṛpān — kings; ca — and; ahan — he killed; mlecchān — such atheists, who had no respect for Vedic civilization; dik-vijaye — while conquering all directions; akhilān — all of them.

Translation

When Mahārāja Bharata was on tour, he defeated or killed all the Kirātas, Hūṇas, Yavanas, Pauṇḍras, Kaṅkas, Khaśas, Śakas and the kings who were opposed to the Vedic principles of brahminical culture.